С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаването


с. 1

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТОНАРЕДБА № 3
от 28 април 2005 г.
за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
(Обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.)
Г л а в а п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаването, поддържането и съхраняването на кадастралната карта и кадастралните регистри. С наредбата се определя и класификаторът за начина на трайно ползване на поземлените имоти.

Чл. 2. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри документират местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на недвижимите имоти. Кадастралните регистри съдържат информация и за собствениците, за носителите на други вещни права и за актовете, от които те черпят правата си върху недвижимите имоти, както и за точките от геодезическата основа и за идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени.

(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри служат и за:

1. създаване и водене на имотния регистър;

2. изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти;

3. създаване на специализирани карти, регистри и информационни системи по реда на глава четвърта от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);

4. други случаи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

(3) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) За издаването на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, се изискват скици - копия от кадастралната карта, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).Чл. 3. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват за цялата територия на Република България, определена от държавните й граници.

(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават и поддържат по землища или по райони на градове по чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ).

(3) Кадастралната карта и кадастралните регистри могат да се изработват, приемат и одобряват и за части от землища или за части от градове, както и за отделен имот или група имоти.

Чл. 4. (1) Кадастралната карта се създава в цифров и графичен вид и се поддържа в цифров вид.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Кадастралната карта се изработва в приетата и дефинирана за страната геодезическа система.

(3) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Координатите на точките от границите на поземлените имоти или от очертанията на сградите (подробните точки) се съхраняват в информационната система на кадастъра до сантиметър, а площите – до квадратен метър.

(4) Площите на поземлените имоти и на сградите се изчисляват чрез координатите на определящите ги точки.

Г л а в а в т о р а
КАДАСТРАЛНА КАРТА
Раздел I
Съдържание на кадастралната карта
Чл. 5. (1) Кадастралната карта съдържа:

1. държавните граници;

2. границите и наименованията на областите;

3. границите и наименованията на общините;

4. границите и наименованията на землищата и районите на градове по чл. 10 ЗАТУРБ;

5. границите и номерата на кадастралните райони;

6. границите и номерата на поземлените имоти;

7. очертанията и номерата на сградите;

8. границите и наименованията на кметствата;

9. границите на териториите с еднакво трайно предназначение;

10. подробните точки, определящи границите на поземлените имоти и очертанията на сградите;

11. точките от геодезическата основа и техните номера;

12. наименованията на местности, улици, площади, булеварди, квартали, жилищни комплекси; природни и исторически забележителности; водни течения и водни площи; пристанища, пътища, железопътни линии и гари; музеи, училища и други обществени сгради, както и номерата от административните адреси на поземлените имоти.

(2) Кодът по ЕКАТТЕ, номерът на кадастралния район, номерът на поземления имот, номерът на сградата и на самостоятелния обект в нея образуват идентификатора на недвижимия имот по ред, определен с Наредба № 15 от 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (ДВ, бр. 71 от 2001 г.).

(3) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Границите на самостоятелните обекти в сгради се отразяват в схемите по чл. 17.

Чл. 6. (1) Границите по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 8 и 9 са и граници на поземлени имоти. Границите на поземлените имоти могат да съвпадат с очертанията на сградите.

(2) Границите по чл. 5, ал. 1, т. 1 - 7 имат йерархични кадастрални нива в низходящ ред. Когато граници от различни йерархични нива съвпадат, в кадастралната карта се изобразява границата от най-високо ниво.

(3) Всеки поземлен имот и всяка сграда в кадастралната карта са непрекъснати области.

(4) Границите на поземлените имоти и очертанията на сградите се изобразяват в кадастралната карта чрез последователно свързани отсечки и/или дъги.Чл. 7. (1) Разграфката, номенклатурата и изискванията за оформянето на съдържанието на кадастралната карта са съгласно приложение № 1.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Кадастралната карта в графичен вид се създава по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.Чл. 8. (1) Държавната сухоземна граница и държавната речна граница се изобразяват в кадастралната карта в съответствие с установеното им местоположение с международни договори.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Геодезическите координати на точките от държавната граница се получават от Главна дирекция „Гранична полиция”.

(3) Когато няма данни по ал. 2 и когато за участъци от държавната граница няма геодезически координати на определящите я точки, участъците се нанасят в кадастралната карта чрез оцифряване на изображението им в едромащабната топографска карта.

(4) Държавната морска граница и границата на вътрешните водни пътища се установяват и изобразяват съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).Чл. 9. (1) Границите на областите и общините се изобразяват в кадастралната карта така, както са определени по реда на ЗАТУРБ.

(2) Границите и наименованията на районите на градове по чл. 10 ЗАТУРБ се изобразяват в кадастралната карта така, както са определени по реда на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове.

Чл. 10. При създаването на кадастралната карта землищните граници се изобразяват в кадастралната карта така, както са отразени в плановете и картите, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Чл. 11. (1) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Землищните граници – при създаване на нови населени места, при промяна на съществуващи землищни граници или когато те не са определени - се установяват от комисия, назначена от областния управител, в състав: председател - представител на областната администрация, и членове - представители на съответните общински администрации, на кметствата и на службата по геодезия, картография и кадастър. Когато землищната граница съвпада с областната граница, заповедта за назначаване на комисията се подписва от съответните областни управители.

(2) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.) В случаите по ал. 1 точките от землищните граници могат да бъдат означени върху терена с трайни знаци по преценка и за сметка на общинската администрация. Изпълнителният директор на АГКК одобрява образци на знаците за означаване на землищните граници.

(3) При определянето на землищна граница се спазват следните изисквания:

1. землищната граница да минава при възможност по реки, дерета или по едната страна на пътища, железопътни линии, по структурни линии на терена, други трайно съществуващи обекти на терена, както и да има минимален брой чупки;

2. землищната граница да минава по граници на поземлени имоти.

(4) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) За установената землищна граница се съставя документация, която съдържа подписаните от комисията по ал. 1 протокол, регистър на координатите на точките от землищната граница и карта в подходящ мащаб с нанесена землищна граница. Документацията се съхранява в досиетата по ал. 5.

(5) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър съхраняват в досиета материалите и данните, създадени при установяване на землищните граници по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България (ЗЕКНРБ) и при прилагане на ЗСПЗЗ, както и съдебните решения във връзка с тях.

Чл. 12. (1) Землищата и районите по чл. 10 ЗАТУРБ се разделят на кадастрални райони.

(2) Границите на кадастралния район съвпадат с границите на поземлените имоти. Кадастралният район се ограничава от землищни граници, граници на райони на градове по чл. 10 ЗАТУРБ и граници на поземлени имоти - пътища, железопътни линии, улици, реки и други трайно съществуващи линейни обекти.

(3) Кадастралният район може да обхваща и територии с различно трайно предназначение.

(4) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.) Границите и обхватът на кадастралните райони се съгласуват със службите по геодезия, картография и кадастър.Чл. 13. (1) Териториите с еднакво трайно предназначение, границите на които се изобразяват в кадастралната карта, са:

1. урбанизирани територии (населени места и селищни образувания) - определени с устройствен план съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), съответно със застроителен и регулационен план или околовръстен полигон съгласно отменения Закон за териториално и селищно устройство (ЗТСУ), или са такива по начин на трайно (фактическо) ползване, доколкото то не противоречи на закон – в територии без устройствени планове;

2. територии на транспорта - определени съгласно Закона за пътищата (ЗП), Закона за железопътния транспорт (ЗЖПТ), Закона за гражданското въздухоплаване и ЗМПВВППРБ;

3. земеделски територии - определени с планове и карти, одобрени по реда на ЗСПЗЗ;

4. горски територии - определени с планове и карти, одобрени по реда на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) и ЗСПЗЗ;

5. територии, заети от води и водни обекти - определени съгласно Закона за водите (ЗВ) и ЗМПВВППРБ;

6. (изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) защитени територии - определени съгласно Закона за защитените територии, ЗВ, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство;

7. нарушени територии - определени съгласно ЗУТ.

(2) Класификаторът за трайно предназначение на териториите и съответните кодове е определен в табл. 1 на приложение № 2.

(3) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Границите на териториите с еднакво трайно предназначение се нанасят в кадастралната карта така, както са определени с плановете и картите по ал. 1.Чл. 14. (1) Границите на поземлените имоти се установяват приоритетно от:

1. (доп., ДВ, бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.) означеното по реда на чл. 36, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗКИР местоположение върху терена или от посочените от собствениците гранични точки в съответствие с актовете, определящи правата върху имотите;

2. (доп., ДВ, бр. 16 от 2006 г.; отм., бр. 82 от 2011 г.);

3. кадастралните планове, одобрени по реда на отменения ЗЕКНРБ или отменения ЗТСУ, на § 40 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на ЗКИР (ДВ, бр. 36 от 2004 г.), и от карти, създадени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ;

4. регулационните планове, одобрени по реда на отменения ЗТСУ - за имотите с приложена регулация, границите на които не са материализирани;

5. (нова, ДВ, бр. 82 от 2011 г.) съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени или посочени по реда на т. 1;

6. (нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.; досегашна т. 5, бр. 82 от 2011 г.) карти, планове и друга документация, предоставени по реда на чл. 36 от ведомства, областни и общински администрации, юридически лица и други.

(2) Границите на поземлените имоти в зависимост от състоянието им върху терена са:

1. трайно материализирани – съгласно т. 2.4 от приложение № 1;

2. нетрайно материализирани – съгласно т. 2.5 от приложение № 1;

3. нематериализирани – съгласно т. 2.6 от приложение № 1.

(3) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Изпълнителният директор на АГКК одобрява образци на знаците за означаване на границите на поземлените имоти.

(4) Класификаторът за начина на трайно ползване на поземлените имоти и съответните кодове са определени в табл. 2 на приложение № 2.

Чл. 15. (1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Координатите на подробните точки, определящи границите на поземлените имоти и очертанията на сградите, както и означените точки от землищните граници се определят чрез геодезически, фотограметрични и други измервания или се извличат от цифровите или графичните планове или карти по чл. 14, ал. 1, т. 3, 4 и 5.

(2) Кодовете на подробните точки са съгласно приложение № 3.Чл. 16. (1) Очертанието на сградата се състои от един или повече затворени контури.

(2) Класификаторът за предназначението на сградите и на самостоятелните обекти в тях е определен в табл. 3 на приложение № 2.

Чл. 17. (1) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Схемите на самостоятелните обекти в сгради по етажи се изработват за сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на отделни собственици или се владеят с отделни документи за собственост.

(2) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.) Схемите на самостоятелните обекти в сгради се изработват в производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

(3) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.; отм., бр. 82 от 2011 г.)

(4) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.; отм., бр. 82 от 2011 г.)

(5) (Отм., досегашна ал. 2, ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.) Схемите на самостоятелните обекти в сгради по етажи се изработват в цифров и графичен вид по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК, и се поддържат в цифров вид.

(6) (Досегашна ал. 3, ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Схемата е хоризонтален разрез на сградата на съответния етаж, в която се отразява взаимното разположение на самостоятелните обекти или на части от тях.

(7) (Досегашна ал. 4, ДВ, бр. 16 от 2006 г.; доп., бр. 82 от 2011 г.) Схемата съдържа: идентификатора на сградата; адреса на сградата; номера и вида на етажа; номерата на самостоятелните обекти или на части от тях, разположени на етажа, очертанията на сградата и идентичните точки в нея.

(Досегашна ал. 5, отм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.)

(8) (Досегашна ал. 6, изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Схемите на самостоятелните обекти се изработват чрез скициране на място или чрез ползване на данни от строителните книжа.

(9) (Досегашна ал. 7, ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Схемите на самостоятелните обекти по етажи се привързват към сградата чрез координатите на две идентични точки от очертанието на сградата.

(10) (Досегашна ал. 8, ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Схемите на самостоятелните обекти в сгради по етажи се изработват съгласно приложение № 4.
Раздел II
Точност на кадастралната карта
Чл. 18. (1) Точността на нанесените в кадастралната карта поземлени имоти и сгради се определя чрез изчисляване на стойностите на:

1. грешката в абсолютното положение на подробна точка ();

2. грешката в разстоянието между две подробни точки ().

(2) Под „грешка в абсолютното положение на подробна точка” се разбира величината:

, (1)

където:са координатите на точката в кадастралната карта;

- координатите на точката при контролно (повторно) определяне чрез геодезическо измерване и изчисление.

(3) Под „грешка в разстоянието между две подробни точки” се разбира величината:, (2)

където:


е разстоянието между две произволно избрани подробни точки в един или съседни обекти (поземлени имоти или сгради);

s - разстоянието при контролно измерване на място между същите подробни точки.

(4) Допустимите стойности на и за урбанизирани територии са:

1. когато координатите на точките са определени чрез геодезически измервания:

а) за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти и очертания на сгради от основното застрояване 30 сm и 20 cm;

б) за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти и очертания на сгради от допълващото застрояване 60 сm и 40 cm;

2. когато координатите на точките са определени от графичен план или карта:

а) за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти и очертания на сгради от основното застрояване 60 сm и 40 cm;

б) за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти и очертания на сгради от допълващото застрояване 90 сm и 60 cm.

(5) Допустимите стойности на S и за неурбанизирани територии са:

1. когато координатите на точките са определени чрез геодезически измервания:

а) за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти и очертания на масивни сгради 60 сm и 40 cm;

б) за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти 120 сm и 80 cm;

2. когато координатите на точките са определени от графичен план или карта - 180 сm и 120 cm.

(6) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Допустимите стойности на и за територии без съществено стопанско значение са 10 m, ако при изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри те не са специално определени с техническо задание, одобрено от изпълнителния директор на АГКК.

(7) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.) По целесъобразност и в зависимост от характера и застрояването в различните територии изпълнителният директор на АГКК може да определи с техническо задание допустими стойности на и , различни от определените по ал. 4 и 5.

Чл. 19. Допустимата разлика при повторно (контролно) определяне на площта на поземлен имот е:

, (3)

където:


е грешката по чл. 18, m;

- площта на имота, m2.

Чл. 20. (1) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър не носи отговорност за отклоненията при нанасяне на границите на поземлените имоти в кадастралната карта, по-малки от допустимите стойности на грешките по чл. 18.

(2) Не се счита за наличие на грешка по смисъла на чл. 53, ал. 2 ЗКИР в местоположението на точка от граница на поземлен имот, когато разликата в координатите на точката, определени от кадастралната карта и на място - чрез геодезически измервания, е по-малка от допустимата по чл. 18 грешка в абсолютното положение на тази гранична точка.

(3) Споровете за местоположението на границите на поземлените имоти се решават по съдебен ред.

(4) Точността на кадастралната карта се подобрява по реда на глава шеста.


Раздел III
Геодезическа основа на кадастралната карта
Чл. 21. Геодезическата основа на кадастралната карта включва:

1. точките от държавната геодезическа мрежа (ДГМ);

2. точките от геодезическите мрежи с местно предназначение (ГММП);

3. точките от работната геодезическа основа (РГО).Чл. 22. Проектирането, стабилизирането и определянето на координатите на точките по чл. 21, т. 1 и 2 не са предмет на тази наредба. При създаването на РГО те се приемат за дадени (изходни).

Чл. 23. (1) Работната геодезическа основа се създава като планова и височинна мрежа, включена в точки от ДГМ и ГММП.

(2) (Доп., ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.) Нова РГО се създава за урбанизираните територии, когато съществуващата РГО не отговаря на изискванията по този член. За създаването на РГО се изработва проект, който се съгласува със службата по геодезия, картография и кадастър. В проекта се означават начините за определяне на точките от РГО съгласно ал. 10, както и номерирането им.

(3) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Плътността на точките от РГО е най-малко 0,60 точки на един хектар за урбанизирани територии и най-малко 2 точки на един квадратен километър за неурбанизирани територии.

(4) (Доп., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Точките от РГО се номерират по землища или райони по чл. 10 ЗАТУРБ. Номера с индекси не се допускат. Номерата на точките от РГО са най-много петцифрени числа и са уникални в границите на територията на землището или района по чл. 10 ЗАТУРБ. Номерата на точките от РГО за територии с карта на възстановената собственост по възможност се запазват.

(5) (Доп., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Точките от РГО се разполагат равномерно разпределени върху територията и на разстояние една от друга до 300 m в урбанизирани територии и на разстояние една от друга до 500 m в неурбанизирани територии. За връзки с точки от ДГМ и ГММП разстоянието е до 1000 m. От всяка една точка се осигурява видимост към най-малко две съседни точки.

(6) Допустимата дължина на полигоновия ход при определяне на точките от РГО е 2500 m за урбанизирани територии и 4000 m за неурбанизирани територии.

(7) (Доп., ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.) Точките от РГО се разполагат на места, в които рискът да бъдат унищожени е най-малък, и се стабилизират с трайни знаци по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

(8) Точките от съществуващи РГО и/или от осова мрежа се използват, когато по начин на разположение и стабилизиране отговарят на изискванията на ал. 5 и 7.

(9) Данните от реперирането се подреждат в реперен карнет - в цифров и графичен вид. Реперирането може да се извършва и чрез координиране.

(10) Точките от РГО се определят чрез измервания с класически инструменти, чрез използване на GPS (Глобална система за позициониране) или на комбинация от тях.

(11) Координатите на точките се определят след изравнение по метода на най-малките квадрати, като при измерване с класически инструменти:


  1. средната квадратна грешка за измерена посока не превишава 4 mgon;

  2. средните квадратни грешки по положение и височина не превишават 5 сm за урбанизирани територии и 10 сm за неурбанизирани територии;

  3. относителната грешка на дължините не превишава 1: 6000.

(12) В изравнението при GPS измерване се включват само независимо измерени величини. Точността на определяне на точките е съгласно ал. 11, т. 2.

(13) За урбанизирани територии с площ, по-малка от 25 ha, при липса на точки от ДГМ и ГММП привързването на РГО се извършва чрез създаване на най-малко две максимално отдалечени една от друга точки от РГО, които се определят чрез GPS измервания, с осигурена видимост към най-малко две други съществуващи точки от ГММП и/или ДГМ. За определяне на координатите на избраните точки се измерват векторите до най-близките точки от ГММП и/или ДГМ, както и векторите между тях. Изравнението за определяне на координатите на тези точки се осъществява в самостоятелна група.

(14) Материалите и данните за РГО трябва да отговарят и на изискванията на Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 2 от 2002 г.), като те се контролират и приемат при условията и по реда, посочени в нея.

(15) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.) По целесъобразност и в зависимост от характера и застрояването в различните територии изпълнителният директор на АГКК може да определи с техническо задание създаване на РГО с плътност, по-малка от определената в ал. 3. За територии, в които кадастралната карта се създава въз основа на оцифрени съществуващи планове и карти, чиято актуалност съгласно чл. 65, ал. 1 е не по-малка от 0,90, РГО може да не бъде създавана.


Г л а в а т р е т а
КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ. СПОМАГАТЕЛНИ РЕГИСТРИ
Раздел I
Кадастрални регистри

Чл. 24. (1) Кадастралните регистри са:

1. регистър на недвижимите имоти - обект на кадастъра;

2. регистър на геодезическите основни точки;

3. регистър на точките от РГО;

4. регистър на идентификаторите и техните промени.

(2) Регистърът на геодезическите основни точки (точките от ДГМ и ГММП) и регистърът на точките от РГО се обединяват в общ регистър на геодезическата основа.Чл. 25. (1) Кадастралният регистър на недвижимите имоти съдържа:

1. данни за поземлените имоти: идентификатор - нов и стар; площ; трайно предназначение; начин на трайно ползване; адрес; номер на партидата на имота в имотния регистър;

2. данни за сградите: идентификатор - нов и стар; застроена площ; брой етажи; предназначение; адрес; номер на партидата на имота в имотния регистър;

3. данни за самостоятелните обекти в сгради: идентификатор; площ по документ; адрес; предназначение; номер на партидата на имота в имотния регистър;

4. данни за собствениците и носителите на други вещни права;

5. данни за актовете, от които лицата по т. 4 черпят правата си, както и данни за правата.

(2) Данните за собствениците и носителите на други вещни права включват:

1. (доп., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) името, ЕГН или друг идентификационен номер, адреса - за собственик - физическо лице, а за едноличен търговец - и наименованието, седалището и кода по БУЛСТАТ/ЕИК;

2. (доп., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) наименованието, организационната форма, седалището и кода по БУЛСТАТ/ЕИК или друг идентификационен номер - за собственик - юридическо лице;

3. (доп., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) наименованието, организационната форма, седалището и кода по БУЛСТАТ/ЕИК или друг идентификационен номер на държавното юридическо лице, на което е предоставено управлението - за недвижимите имоти - държавна собственост;

4. (доп., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) наименованието, организационната форма, седалището и кода по БУЛСТАТ/ЕИК или друг идентификационен номер на организациите или юридическите лица на общинска бюджетна издръжка, на които е предоставено по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост стопанисване и управление на недвижимите имоти - общинска собственост;

5. наименованието и кода на общината по ЕКАТТЕ - за недвижимите имоти - общинска собственост;

6. данни за съда, за вида на регистъра и номера на тома и партидата - за местните юридически лица, които са регистрирани в съдебен регистър, и за чуждестранни юридически лица, регистрирали клон в Република България;

7. (доп., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) кода по БУЛСТАТ/ЕИК или друг идентификационен номер - за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация.

(3) Данните за актовете и за правата по ал. 1, т. 5 съдържат:

1. (доп., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) вида на акта - нотариален или друг акт по чл. 112 от Закона за собствеността, подлежащ на вписване, включително договор за аренда, концесия или наем за срок, по-дълъг от една година;

2. (доп., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) данни за издателя, номера и датата на издаване или номера, том, дело и датата на вписване в книгите по вписванията, съответно в имотния регистър;

3. вида на правото - право на собственост, право на строеж, право на пристрояване, право на надстрояване, право на ползване, включително концесия;

4. срока, ако правото е срочно;

5. вида на собствеността: частна - на физически или юридически лица, на общините или на държавата, публична общинска, публична държавна или изключителна държавна собственост;

6. идеалните части (дяловете) - при съсобственост.

(4) Кадастралният регистър на недвижимите имоти се създава в цифров и писмен вид съгласно приложение № 5 и се поддържа в цифров вид.

Чл. 26. (1) Регистърът на геодезическата основа включва:

1. (изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) вида и номера на точката;

2. класа на точката;

3. координатите x, y и H и средните им квадратни грешки в метри с точност до милиметър;

4. начина на стабилизиране;

5. физическото състояние на знака (запазен, унищожен);

6. стария номер на точката.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Регистърът на геодезическата основа се създава и поддържа в цифров вид по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.Чл. 27. (1) Регистърът на идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени включва:

1. идентификатора на недвижимия имот;

2. датата на откриване;

3. датата на закриване;

4. идентификаторите на недвижимите имоти, от които произхожда, когато имотът е получен в резултат на делба, разделяне и съединяване на имоти;

5. идентификаторите на недвижимите имоти, които са възникнали в резултат на делба, разделяне и съединяване на имоти;

6. поле (колона) за забележка.

(2) При самостоятелен обект в сграда, разположен на няколко етажа, в полето за забележка се отбелязва етажът или етажите, на които се намират останалите части от обекта.

(3) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Регистърът на идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени се създава и поддържа в цифров вид по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

(4) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър води регистъра по ал. 1 и отразява промените в него.


Раздел ІІ
Спомагателни регистри. Досиета на недвижимите имоти. Карта на административните граници
Чл. 28. (1) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър водят следните спомагателни регистри и книги:

1. регистър на предоставяните данни по чл. 34, ал. 1, чл. 52, ал. 1 - 4, чл. 54, ал. 3 и чл. 86 ЗКИР;

2. (изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) регистър на заявления за изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри;

3. регистър за справки и услуги;

4. заповедна книга за актовете по чл. 54, ал. 1 ЗКИР.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Изпълнителният директор на АГКК утвърждава образци на регистрите и на заповедната книга по ал. 1.

(3) Регистрите по ал. 1 се водят в цифров вид, а заповедната книга – в цифров и писмен вид.

Чл. 29. (1) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър открива и води в писмен вид досиета за недвижимите имоти.

(2) Досиетата на недвижимите имоти се подреждат по идентификаторите на имотите, групирани по общини, землища и райони по чл. 10 ЗАТУРБ.

(3) (Доп., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Досието на недвижимия имот се открива при първо изменение на данните за съответния имот или при предоставяне на копие от техническия паспорт на сграда по реда на чл. 176а, ал. 4 ЗУТ и съдържа:

1. дата на откриване;

2. дата на закриване;

3. идентификатор на недвижимия имот;

4. идентификатори на имотите, от които е образуван имотът;

5. идентификатори на имотите, които са образувани от имота;

6. вида на изменението съгласно чл. 57;

7. документи, послужили като основание за промяна в имота;

8. данни от геодезически измервания, свързани с промените в имота, и обработката им;

9. скица-копие от кадастралната карта, схема на самостоятелен обект, извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти – съгласно одобреното изменение;

10. заповедта по чл. 54, ал. 1 ЗКИР;

11. (нова, ДВ, бр. 82 от 2011 г.) копие от техническия паспорт на сградата;

12. (досегашна т. 11, ДВ, бр. 82 от 2011 г.) опис на документите в досието по реда на постъпването им.

(4) При разделяне на недвижим имот се откриват отделни досиета на новообразуваните имоти, в които се вписват идентификаторът и номерът на партидата в имотния регистър на разделения имот.

(5) В досието на разделения имот се вписват идентификаторите и номерата на партидите в имотния регистър на новообразуваните имоти, като досието се закрива.

(6) В досието на имота, образуван от съединяване на имоти, се вписват идентификаторите и номерата на партидите от имотния регистър на образуващите го имоти.

(7) В досиетата на съединените имоти се вписват идентификаторът и номерът на партидата от имотния регистър на новообразувания имот, като досиетата се закриват.

Чл. 30. (1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.) По искане и за сметка на възложители Агенцията по геодезия, картография и кадастър създава карта на административните граници въз основа на данни от одобрена кадастрална карта.

(2) Картата на административните граници съдържа:

1. държавната граница и наименованията на съседните държави;

2. границите на областите, наименованията на областите и номерата им;

3. границите на общините, наименованията на общините и номерата им;

4. границите и наименованията на кметствата;

5. границите на землищата, техните наименования и номерата им;

6. границите на районите на градове по чл. 10 ЗАТУРБ, наименованията и номерата им;

7. наименованията на населените места.

(3) Номерата на границите по ал. 2, т. 2, 3, 5 и 6 се образуват от класификационните кодове по ЕКАТТЕ на двете съседни области, съответно общини, землища или райони (ЕКАТТЕ ı, ЕКАТТЕ 2), като на първо място се записва кодът, чието число има по-голяма стойност.

(4) Картата на административните граници може да включва една или повече от границите по ал. 2.

Г л а в а ч е т в ъ р т а


СКИЦИ И СХЕМИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Чл. 31. (1) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Скицата на поземления имот е извадка от кадастралната карта в подходящ мащаб съгласно приложение № 6 и съдържа:

1. (доп., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) идентификатора на имота – нов и стар;

2. номера и датата на заповедта за одобряване на кадастралната карта и номера и датата на заповедта за последното изменение за поземления имот;

3. адреса на имота;

4. площта на имота;

5. трайното предназначение и начина на трайно ползване на имота;

6. границите и номера на имота;

7. очертанията на сградите, разположени в имота, и техните номера;

8. идентификаторите на съседните поземлени имоти;

9. границите (или част от тях) на съседните поземлени имоти и сградите в тях;

10. името на собственика/собствениците и съответните им идеални части;

11. данни за документа (акта), от който лицето черпи правата си;

12. (изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) дата и издател;

13. (отм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.).

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) По заявление на собственика скицата на поземления имот може да съдържа и размерите на границите и списък с координатите на точките, определящи границите на поземления имот.

Чл. 32. (1) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Скицата на сграда - самостоятелен обект на собственост, е извадка от кадастралната карта съгласно приложение № 7 и съдържа:

1. идентификатора на сградата;

2. номера и датата на заповедта за одобряване на кадастралната карта и номера и датата на заповедта за последното изменение за сградата;

3. адреса на сградата;

4. застроената площ на сградата;

5. броя на етажите;

6. предназначението на сградата;

7. границите и номера на поземления имот (имоти), в който попада сградата;

8. очертанието и номера на сградата;

9. името на собственика/собствениците и съответните им идеални части;

10. данни за документа (акта), от който лицето черпи правата си;

11. (изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) дата и издател;

12. (отм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.).

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) По заявление на собственика скицата на сградата може да съдържа и списък с координатите на точките, определящи очертанието на сградата.Чл. 33. Схемата на самостоятелен обект в сграда е извадка от съответната схема на етажа, на който е разположен обектът. Схемата се изработва съгласно приложение № 8 и съдържа:

1. идентификатора на самостоятелния обект;

2. номера и датата на заповедта за одобряване на кадастралната карта и номера и датата на заповедта за последното изменение за самостоятелния обект;

3. адреса на имота, включително номера и вида на етажа съгласно документа за собственост;

4. предназначението на самостоятелния обект;

5. площта по документ на самостоятелния обект в сградата;

6. очертанието и номера на самостоятелния обект;

7. (изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) очертанията и номерата на съседните самостоятелни обекти или на части от тях, разположени на етажа;

8. (изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) идентификаторите на съседните самостоятелни обекти в сградата под и над обекта;

9. името на собственика/собствениците и съответните им идеални части, ако има такива;

10. данни за документа (акта), от който лицето черпи правата си;

11. (изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) дата и издател;

12. (отм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.).

Чл. 34. (1) Комбинираната скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот съдържа данни от действащата кадастрална карта и/или съвместените данни от кадастрални, регулационни, устройствени планове, карти и планове, одобрени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.

(2) Границите на поземлените имоти от съвместените планове или карти се изобразяват с различни цветове съгласно приложената легенда към всяка скица.

(3) Комбинираната скица се изработва в координатната система на кадастралната карта и в подходящ мащаб.

(4) Комбинираната скица се изработва съгласно приложение № 9.Чл. 35. (1) Скиците и схемите по чл. 31 – 34 се презаверяват след изтичане на шест месеца от издаването им, ако в този период не е настъпила промяна в границите или собствеността на недвижимите имоти.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Скиците по чл. 31 и 32 и схемата по чл. 33 се издават на специална бланка, съдържаща логото на АГКК.

(3) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) По искане на собственика скиците по чл. 31 и 32 и схемата по чл. 33 съдържат и други данни от документа за собственост или от кадастралния регистър на недвижимите имоти (площта на мазета, тавани и други помещения, които са неразделна част от самостоятелния обект, идеалните части от общите помещения на сградата, идеалните части от правото на строеж).

(4) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.) В скиците и схемите по чл. 31 – 34 се записва целта, за която се издават.

Г л а в а п е т а
СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
Раздел I
Изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри

Чл. 36. (1) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Общинската администрация по реда и в сроковете съгласно § 6, ал. 2 - 4 от ПЗР на ЗКИР предава на АГКК:

1. оригиналите и/или копията на действащите кадастрални планове и регистри (разписни списъци) на урбанизираните територии - в графичен и/или цифров вид;

2. копия от одобрените планове на новообразуваните имоти и регистрите към тях, включително заповеди, с които се предоставя или възстановява правото на собственост върху земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – в цифров и графичен вид;

3. копия от приетите помощни планове за възстановяване на правото на собственост по ЗСПЗЗ за имоти, разположени в границите на урбанизираните територии – в цифров и графичен вид;

4. (доп., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) копия от действащите подробни устройствени планове и измененията към тях - в цифров и графичен вид;

5. регистри с координатите на РГО и осовата мрежа;

6. копия от реперните карнети за РГО и осовата мрежа;

7. схемите на РГО и осовата мрежа;

8. (нова, ДВ, бр. 82 от 2011 г.) дании за недвижимите имоти и за техните собственици, съдържащи се в данъчните декларации.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Министерството на земеделието и храните (МЗХ) по реда и в сроковете съгласно § 6, ал. 2 и 4 от ПЗР на ЗКИР предава на АГКК:

1. актуална карта и регистър на възстановената по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ собственост - в цифров и графичен вид;

2. (отм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.);

3. схема и регистър с координатите на РГО;

4. копия от реперните карнети за РГО;

5. копия от плановете на новообразуваните имоти по чл. 45, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ за териториите, застроени със сгради и съоръжения от имуществото на организациите по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, разположени извън границите на урбанизираните територии, и от придружаващите ги документи от разпоредителни сделки;

6. копия от документите по чл. 52, ал. 2 и 3 ЗКИР.

(3) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Националната компания „Железопътна инфраструктура” и Агенция „Пътна инфраструктура” по реда и в сроковете съгласно § 6, ал. 2 и 4 от ПЗР на ЗКИР предават на АГКК копия от карти, планове и актове за стопанисваните от тях имоти за териториите на железопътните линии, съответно за териториите, заети от републиканската пътна мрежа.

(4) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.; отм., бр. 82 от 2011 г.)

(5) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Министерствата и ведомствата, които стопанисват недвижими имоти, свързани с отбраната и сигурността на страната, предоставят на АГКК по реда и в сроковете съгласно § 6, ал. 2 и 4 от ПЗР на ЗКИР данни за границите на съответните поземлени имоти.

(6) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Министерствата, ведомствата, областните и общинските администрации по реда и в сроковете съгласно § 6, ал. 2 и 4 от ПЗР на ЗКИР освен материалите и данните по ал. 1 - 5 предоставят на АГКК и:

1. копия от актовете и данните за имотите - държавна собственост;

2. копия от актовете за общинска собственост за поземлените имоти, сградите и самостоятелните обекти в сгради;

3. копия от плановете, данните и актовете за стопанисваните от тях поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради;

4. копия от одобрените инвестиционни проекти – част архитектурна за строителство, проект - преустройство или заснемане за узаконяване на сгради и части от сгради, стопанисвани от тях, или схеми на сградите по етажи, изработени съгласно изискванията на тази наредба;

5. копия от планове и карти за територии, предоставени на концесии, както и актовете за това;

6. данни за защитените територии, резерватите и паметниците на културата;

7. данни за нарушените територии.

(7) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Ведомствата и юридическите лица предоставят на АГКК плановете и регистрите за стопанисваните от тях обекти по чл. 44, ал. 9.

(8) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Плановете, картите и регистрите по ал. 1 - 7 се предоставят в цифров вид в CAD формат, ZEM формат или друг формат, съгласуван с АГКК, върху магнитен, оптически или друг технически носител и устройство за еднократен запис.

(9) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Материалите по ал. 1 - 7 се предават по землища или райони по чл. 10 ЗАТУРБ с приемно-предавателен протокол, изготвен от комисия, в която се включват представители на органа, който предава материалите, и на АГКК. Органът, който предава материалите, удостоверява в протокола верността на данните.

(10) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службата по вписванията съгласно чл. 71, ал. 3 ЗКИР предоставя на службата по геодезия, картография и кадастър предварителните партиди на недвижимите имоти в цифров вид.

(11) (Нова, ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Министерствата, ведомствата, областните и общинските администрации предоставят на АГКК преписи от актовете, с които се изменят права върху недвижимите имоти, настъпили в периода от първоначалното предоставяне на материали и данни по § 6, ал. 2 и 4 от ПЗР на ЗКИР до влизане в сила на заповедта по чл. 49, ал. 2 ЗКИР.Чл. 37. (1) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се открива със заповед на изпълнителния директор на АГКК по чл. 35, ал. 1 ЗКИР.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри за отделен имот или за група имоти се открива със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имотите или със заповед на изпълнителния директор на АГКК в случаите по чл. 35б, ал. 1, т. 2 ЗКИР.

(3) За създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри на територии, заети от линейни обекти (пътища, железопътни линии, канали и др.), се прилага редът за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35 ЗКИР.

Чл. 38. (1) Заповедта по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35б, ал. 1 ЗКИР съдържа:

1. наименованието и границите на района, съответно на имотите, за които ще се изработват кадастралната карта и кадастралните регистри;

2. името на правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри;

3. графика за извършване на дейността;

4. срока за означаване на границите на поземлените имоти.

(2) (Изм. и доп., бр. 82 от 2011 г.) Заповедта по чл. 35, ал. 1 ЗКИР се обнародва в „Държавен вестник”, разгласява се чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника, и се обявява в сградата на службата по геодезия, картография и кадастър, общината, кметството и на други подходящи места с публичен достъп и на електронната страница на АГКК.

(3) Заповедта по чл. 35б, ал. 1 ЗКИР се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

(4) Когато при откриване на производството по чл. 35а ЗКИР се установи чрез справка от съответната адресна служба или по друг начин, че местожителството (адресите) на собствениците или носителите на други вещни права на съседните недвижими имоти е неизвестно, заповедта по чл. 35б, ал. 1 ЗКИР се обявява по реда на ал. 2.

(5) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.; отм, бр. 82 от 2011 г.)

Чл. 39. (1) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър съвместно с правоспособното лице, определено със заповедта съгласно чл. 35, ал. 1 ЗКИР, организира кампанията за разясняване на целите, задачите и значението на кадастъра, на правата и задълженията на участниците в него непосредствено след обнародването на заповедта в „Държавен вестник”.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) В сградата на службата по геодезия, картография и кадастър, общината, кметството и на други подходящи места с публичен достъп се представя информация за реда и начина на означаване на границите на поземлените имоти и график за представяне на документите по чл. 38, ал. 1, т. 3 ЗКИР.

(3) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Собствениците, съответно носителите на други вещни права, са длъжни да представят актовете, удостоверяващи правата им върху имотите в урбанизираните територии, както и да означат с трайни знаци за своя сметка или да посочат на място границите на поземлените си имоти, в случай че такива не съществуват или се различават от съществуващите на място. Координирането на границите се извършва с геодезически, фотограметрични или други измервания.

(4) Границите на поземлените имоти на техническата инфраструктура не се означават.

(5) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.) За означените с трайни знаци или за посочените граници на поземлените имоти, ако те се различават от съществуващите на място граници, се съставя протокол по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК, който се подписва от правоспособното лице и от собствениците, съответно от носителите на друго вещно право върху поземлените имоти.

(6) Когато собствениците, съответно носителите на други вещни права не изпълнят задълженията си по ал. 3, разходите за отстраняване на непълнотите и грешките по имотите след одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри са за тяхна сметка.

Чл. 40. (1) Собственикът или носителят на други вещни права е длъжен да опазва геодезическите знаци, поставени в имота му.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Когато поради строителни или монтажни работи възникне необходимост от унищожаване на геодезически знак, лицето е длъжно да уведоми службата по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок преди започване на строителните работи.

(3) Дейностите по възстановяване на унищожен или повреден геодезически знак са за сметка на лицето, което е унищожило знака, или на лицето, в имота на което е допуснато унищожаване на знака.

(4) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.) Мястото, начинът, редът за възстановяване (преместване при необходимост) и приемането на геодезическия знак се определят от службата по геодезия, картография и кадастър.Чл. 41. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни от:

1. кадастрални планове на урбанизираните територии;

2. планове и карти, одобрени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ;

3. геодезически или фотограметрични измервания;

4. кадастрални карти, създадени по реда на чл. 35а ЗКИР;

5. планове на обекти и сгради на техническата инфраструктура, предоставени по реда на чл. 36;

6. регулационни планове – в случаите по чл. 14, ал. 1, т. 4;

7. (нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.) карти, планове и друга документация, предоставени по реда на чл. 36 от ведомства, областни и общински администрации, юридически лица и други.

(2) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизирана територия, за която няма изработени кадастрални планове или съдържанието на съществуващите такива не отговаря на изискванията за актуалност по чл. 65, ал. 3, се създават с геодезически и/или фотограметрични измервания. Изискванията за извършване на геодезически и фотограметрични измервания са съгласно приложение № 10.

(3) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) В урбанизирана територия, за която кадастралната карта се създава въз основа на съществуващи планове, с геодезически измервания се заснемат новите кадастрални обекти и такива, които са необходими за трансформация на цифровите модели на тези планове.

(4) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.) В неурбанизираните територии кадастралната карта се създава въз основа на плановете и картите по ал. 1, т. 2, 4, 5 и 7.

(5) (Досегашна ал. 4, ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Собственикът, съответно носителят на други вещни права в съответствие с графика по чл. 39, ал. 2 е длъжен:

1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията;

2. да представи на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35б, ал. 1 ЗКИР:

а) акт, удостоверяващ правата му върху имота;

б) данни за адреса на недвижимия имот;

в) данни по чл. 25, ал. 2.

(6) (Досегашна ал. 5, изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Не се заснемат сгради в поземлен имот, ако собственикът или упълномощеното от него лице не изпълни задълженията си по ал. 5, т. 1. В този случай се прилага редът на чл. 39, ал. 6.Чл. 42. (1) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) При изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот или за група имоти общинската администрация и/или общинската служба по земеделие предоставят на собственика/правоспособното лице по ЗКИР изходните материали и данни.

(2) Собственикът означава границите на имота си с регламентирани знаци, ако те не са материализирани. За означените граници се съставя протокол съгласно чл. 39, ал. 5.

(3) Границите на поземлените имоти и очертанията на сградите се заснемат и координират чрез геодезически измервания, ако данните по ал. 1 са получени от графичен план или карта.

(4) Номерата на недвижимите имоти в идентификаторите по възможност съвпадат с номерата на имотите от кадастралния план, съответно от картата на възстановената собственост.Чл. 43. (1) (Доп., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Граница на поземлен имот, която е материализирана, но не е означена с регламентирани знаци или не е посочена от собствениците, се заснема:

1. съобразно видимите белези за нейната принадлежност;

2. по средната й линия - когато е масивна ограда между два съседни поземлени имота;

3. по външната за поземления имот страна - когато е ограда към улица или път.

(2) Когато има спор за границите на поземлен имот, те се заснемат според съществуващото им положение при спазване на изискванията по ал. 1 и се изобразяват в кадастралната карта с условен знак за спорна граница. Наличието на спор за граница се удостоверява с документ, издаден от съда.

(3) Издадените и вдлъбнатите части от очертанието на сгради и материализирани граници с размер, по-голям от 0,20 m, се заснемат.

(4) Заснемат се всички сгради с изключение на:

1. строящи се сгради, които не са изградени в груб строеж;

2. временни сгради във връзка с извършване на строителство;

3. паянтови стопански сгради без масивни основи или с височина в най-високата им част, по-малка от 2 m, както и външни тоалетни с площ, по-малка от 3 m2.

(5) Подземните сгради се отразяват в кадастралната карта чрез заснемане на видимите им надземни части или отвътре или въз основа на екзекутивната им документация.

Чл. 44. (1) За поземлен имот - улица, се заснемат и нанасят в кадастралната карта приложените улични регулационни линии, а в неурегулирани населени места или при неприложена регулация - границите на поземлени имоти към прилежащата улица. Собствеността върху улицата е публична общинска, когато не представлява участък от републиканската пътна мрежа. Когато улицата е участък от републикански път, се обособяват отделни имоти: платното за движение - изключителна държавна собственост, и тротоарите - публична общинска собственост.

(2) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) За поземлен имот – път в извънселищна територия, се нанасят в кадастралната карта границите, определящи широчината на обхвата на пътя, определени с парцеларен план, а в строителните граници на населените места, извън случаите по ал. 1 – с подробен устройствен план. Когато няма планове, широчината на обхвата на пътя се заснема на място съобразно нормативните изисквания на ЗП и правилника за неговото прилагане. Собствеността върху републиканските пътища е изключителна държавна, а върху местните пътища – публична общинска или частна собственост на физически и юридически лица.

(3) (Изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) За поземлен имот - железопътна линия, разположен извън границите на урбанизираната територия, се нанасят в кадастралната карта границите, определящи зоната на отчуждение (сервитут) на железопътната инфраструктура съгласно чл. 4, ал. 2 ЗЖПТ в съответствие с парцеларен план. Собствеността върху поземлен имот - железопътна линия, е публична държавна.

(4) За поземлен имот – язовир, в кадастралната карта се нанасят границите, определени от хоризонтала с котата на преливника, увеличена с 1 m.

(5) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) За поземления имот река или езеро се нанасят в кадастралната карта границите, определени от бреговете им.

(6) Собствеността върху имотите по ал. 4 и 5 се определя в съответствие с глава втора на ЗВ.

(7) Морските плажове и дюните се нанасят в кадастралната карта съобразно координатите на определящите ги точки, описани в акта за изключителна държавна собственост.

(8) За недвижими имоти, свързани с отбраната и сигурността на страната, в кадастралната карта се нанасят само границите на поземлените имоти и техните идентификатори.

(9) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.) На големи стопански обекти (промишлени обекти, пристанища и летищни комплекси, язовири, каскади и други) в кадастралната карта се нанасят границите на поземлените имоти. Сградите и съоръженията в тези имоти се отразяват в кадастралната карта, ако се съдържат в съществуващите планове и карти по чл. 14, ал. 1, т. 3 или данните за тях са предоставени по реда на чл. 36.Чл. 45. (1) Номерата на кадастралните райони в границите на землището или районите по чл. 10 ЗАТУРБ са уникални. Кадастралните райони се номерират последователно с арабски цифри.

(2) Номерата на поземлените имоти в границите на кадастралния район са уникални. Поземлените имоти се номерират с арабски цифри. Номерата на недвижимите имоти от плановете и картите по чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР може да се запазят, ако отговарят на изискванията за уникалност.

(3) Сградите се номерират с арабски цифри в границите на поземления имот, в който са разположени.

(4) Сградите, които са разположени в повече от един поземлен имот, се номерират последователно с арабски цифри в рамките на кадастралния район, ако не може да се определи принадлежността на сградата към съответен поземлен имот.

(5) Самостоятелните обекти в сградите се номерират с арабски цифри последователно по входове, като при възможност се запазват съществуващите административни номера на самостоятелните обекти. Номерирането се извършва съгласно приложение № 4.

Чл. 46. (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) За територия със земи по § 4, ал. 1 ЗСПЗЗ без одобрен план на новообразуваните имоти в кадастралната карта се нанася границата на тази територия, която се обособява като самостоятелен кадастрален район. Помощният план за тази територия се предава и съхранява в графичен и цифров вид на носители, отделно от тези за кадастралната карта.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Границите на поземлените имоти от одобрен и влязъл в сила план на новообразуваните имоти се нанасят в кадастралната карта по реда на чл. 41, ал. 1. В кадастралния регистър на недвижимите имоти се нанасят данни за собствениците и правата им за тези имоти, за които има издадени нотариални актове или има влязла в сила заповед на кмета на общината по § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

(3) (Отм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.)

Чл. 47. (1) Когато при обединяване на плановете и картите по чл. 41, ал. 1, т. 1 и 2 се констатира контактна зона между поземлените имоти, възстановени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, и поземлените имоти в урбанизираната територия, е налице явна фактическа грешка по смисъла на § 1, т. 9 ЗКИР.

(2) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) За отстраняване на несъответствията в границите на поземлените имоти в контактната зона правоспособното лице по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2, изработва карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти.

(3) Картата на контактната зона представлява съвместено изображение на данните за границите на имотите, получени чрез геодезически/фотограметрични измервания или от одобрения кадастрален план с данните от картата на възстановената собственост, включително с нанесена граница на урбанизираната територия.

(4) Списъкът на засегнатите имоти съдържа идентификаторите (стар и нов) на засегнатите поземлени имоти, имената и адресите на собствениците, площта на имотите от картата на възстановената собственост, площта от кадастралната карта и площта за обезщетение.

(5) В кадастралната карта се нанасят границите на поземлените имоти от урбанизираната територия, ако данните за тях са в съответствие с документите за собственост и отговарят на изискванията за точност по чл. 18.

(6) Границите на засегнатите поземлени имоти, възстановени с план за земеразделяне по реда на ЗСПЗЗ или с карта в нови реални граници по реда на ЗВСГЗГФ, при възможност се коригират, ако не се променя взаимното им разположение и ако не се засягат интересите на собствениците на съседните имоти. В този случай не се допуска образуване на имоти с площ и размери, по-малки от установените минимални размери съгласно ЗУТ, ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.

(7) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2011 г.) Картата на контактната зона и списъкът на засегнатите имоти се разглеждат от комисия, в която се включват представители на службата по геодезия, картография и кадастър, на общинската служба по земеделие и на общинската и областната администрация, участващи в комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР. Решенията на комисията се отразяват в протокол. Лицето по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2 ЗКИР коригира границите на имотите от контактната зона съобразно протокола преди приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на чл. 45 ЗКИР.

(8) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР съставя протокол за отстраняване на явна фактическа грешка в контактната зона. Един екземпляр от протокола се изпраща на МЗХ за обезщетяване на собствениците по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. Протоколът и списъкът на засегнатите имоти към него се изработват по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

Чл. 48. (1) (Доп., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Данни за кадастралния регистър на недвижимите имоти се получават от източниците по чл. 41, ал. 2 и 3 ЗКИР.

(2) В кадастралния регистър на недвижимите имоти не се посочват данни за собствениците и за носителите на други вещни права, както и за актовете, от коитo те черпят правата си, когато такива не бъдат установени.


Раздел II
Одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри
Чл. 49. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се приемат по реда и условията на Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти се обявяват на заинтересуваните лица от съответната служба по геодезия, картография и кадастър по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

(3) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) След разглеждане на възраженията по реда на чл. 47 и 48 ЗКИР и след нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти приетите кадастрална карта и кадастрални регистри се изпращат от службата по геодезия, картография и кадастър на изпълнителния директор на АГКК за издаване на заповед за одобряване.

Чл. 50. (1) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Кадастралната карта и кадастралните регистри за отделен имот или група имоти по чл. 35а ЗКИР се приемат от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти се съобщават на заинтересуваните лица по реда на чл. 38, ал. 3 и 4.

(3) Приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти се обявяват по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР, когато производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е открито с обявление в „Държавен вестник”.

(4) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) След произнасяне на комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР по възраженията и след нанасяне на измененията, свързани с тях, кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти се представят на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, съответно на изпълнителния директор на АГКК за издаване на заповед за одобряване.Чл. 51. (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) (1) За одобряване се представят кадастралната карта, кадастралният регистър на недвижимите имоти и регистърът на геодезическата основа.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) При одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри се представят и документите от обявяването и приемането, определени със заповед на изпълнителния директор на АГКК.Чл. 52. (1) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Жалбите срещу заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри се подават до административния съд по местонахождение на имота чрез органа, издал заповедта.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрените материали и документацията по чл. 51, включително и писмените възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри, се съхраняват постоянно в службата по геодезия, картография и кадастър.

(3) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Един екземпляр от документацията по чл. 51, ал. 2 се съхранява постоянно и в АГКК.

Чл. 53. (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява МЗХ и/или съответната общинска администрация, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия в 7-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” на заповедта по чл. 49, ал. 1 ЗКИР или по чл. 49а, ал. 3 ЗКИР – в случаите, в които заповедта е издадена от изпълнителния директор на АГКК.

(2) Службата по геодезия, картография и кадастър уведомява съответната областна дирекция „Земеделие” и/или съответната общинска администрация, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри в 7-дневен срок от издаване на заповедта по чл. 49а, ал. 3 ЗКИР.Чл. 54. (1) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) В 7-дневен срок след изтичането на срока по чл. 49, ал. 2 ЗКИР, съответно по чл. 49а, ал. 4 ЗКИР АГКК уведомява министъра на правосъдието и Агенцията по вписванията, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.

(2) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър предава на службата по вписванията кадастралната карта, включително схемите на самостоятелните обекти в сграда и кадастралния регистър на недвижимите имоти в цифров вид - върху магнитен, оптически или друг технически носител, и данни за постъпилите жалби по заповедта съгласно чл. 49, ал. 1 ЗКИР, съответно чл. 49а, ал. 3 ЗКИР.Чл. 55. (1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Всички настъпили изменения в периода от отразяване на основателните възражения до влизане в сила на заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри се нанасят от службата по геодезия, картография и кадастър служебно. За отразяването на тези изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри се съставя протокол от комисията по чл. 45 ЗКИР.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Общинската служба по земеделие, съответно общинската администрация предоставят на службата по геодезия, картография и кадастър документацията за измененията по ал. 1 в 7-дневен срок след одобряването им.


Г л а в а ш е с т а
ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
Чл. 56. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние въз основа на информацията, получена по реда на чл. 52 и чл. 86, ал. 1 ЗКИР, както и от геодезически измервания.

(2) Геодезически измервания се извършват при промяна на границите на поземлени имоти и на очертанията на сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти и поправяне на грешки.

(3) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър въвеждат данните по ал. 1 и 2 в информационната система на кадастъра по реда на чл. 59.

(4) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри са за сметка на заинтересуваните лица, с изключение на случаите по ал. 5.

(5) Не се заплаща такса при отстраняване на непълноти и грешки, които не са по вина на собственика, при нанасяне на промени по чл. 86, ал. 1 ЗКИР, както и при промяна на границите на административно-териториалните и териториалните единици.

(6) Геодезическите измервания при поддържането на кадастралната карта се извършват от съществуващата РГО. Когато РГО не съществува, не отговаря на изискванията или точки от съществуващата РГО са унищожени, при необходимост нови точки се създават и определят по реда на чл. 23.Чл. 57. Поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри сe състои в отразяване на настъпилите изменения при:

1. делба, разделяне и съединяване на поземлени имоти;

2. делба и съединяване на сгради или на самостоятелни обекти в тях;

3. отстраняване на непълноти и грешки;

4. прилагане на действащи подробни устройствени и градоустройствени планове и на техни изменения;

5. промяна на границите на поземлени имоти в резултат на промяна на границите на административно-териториалните единици, на землищните граници и на границите на територии с еднакво трайно предназначение;

6. изградени, надстроени и пристроени сгради, премахнати сгради, както и преустроени сгради или самостоятелни обекти в тях;

7. промяна на предназначението, на начина на трайно ползване и на адресите на имотите;

8. промяна на данните за правото на собственост и другите вещни права и за носителите им;

9. промяна на границите на поземлените имоти по взаимно съгласие на собствениците;

10. (нова, ДВ, бр. 82 от 2011 г.) изпълнение на влязло в сило съдебно решение по спор за граници на поземлени имоти или териториални единици.

Чл. 58. (1) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват:

1. (изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) по заявление на заинтересуваното лице или на упълномощено от него лице до началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота;

2. служебно – в случаите по чл. 57, т. 5 или в други случаи, когато информацията за настъпилите промени е получена служебно по реда на чл. 56, ал. 1.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Заявлението по ал. 1, т. 1 съдържа:

1. името, адреса и други данни за молителя съгласно чл. 61, ал. 1 ЗКИР;

2. вида на исканото изменение;

3. идентификатора и/или адреса на недвижимия имот;

4. данни за правоспособното лице - когато дейността се извършва от него;

5. подпис на молителя.

(3) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Към заявлението се прилагат:

1. скица копие от кадастралната карта;

2. материали и данни от геодезическите измервания - в цифров и графичен вид;

3. скица проект за изменение в кадастралната карта - в цифров и графичен вид;

4. схема на етажа за нововъзникнали самостоятелни обекти;

5. (доп., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) скица копие от влязъл в сила подробен устройствен план – в цифров и графичен вид;

6. копие от одобрения инвестиционен проект по чл. 202 и 203 ЗУТ – част архитектурна в случаите на обособяване на самостоятелен обект на собственост;

7. документи, удостоверяващи промените в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

8. документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;

9. (изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник;

10. (изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) изходни материали и данни, получени от АГКК;

11. данни/копие от платежни документи за внесена такса за получаване на изходни материали и данни, както и за нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри;

12. други документи, удостоверяващи основанието за исканото изменение.

(4) Материалите и данните от геодезическите измервания включват резултатите от измерванията и обработката им; координатен регистър на изходните и подробните точки; скица в цифров и графичен вид с отразени точки от ползваната геодезическа основа и заснетите граници и очертания на сгради; кратка обяснителна записка; информация за унищожени точки от геодезическата основа.

(5) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Към заявлението се прилагат тези документи по ал. 3, които са необходими за исканото изменение.

(6) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър предоставя на правоспособното лице по съответния ред необходимите изходни материали и данни в цифров и/или графичен вид, включително и идентификаторите на новообразуваните недвижими имоти.

Чл. 59. (1) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват, както следва:

1. (доп., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) собственикът означава границите на имота си с трайни знаци в случаите, когато те не са означени; за означените граници се съставя протокол по чл. 60, ал. 3;

2. в случаите по чл. 57, т. 1, 3, 4, 6 и 9, когато данните за имота в кадастралната карта са получени от графичен план или карта, всички точки от границите на поземления имот и от очертанията на сградите в имота се заснемат и координират чрез геодезически измервания; данните от кадастралната карта и от геодезическите измервания се съпоставят, като:

а) при разлики, по-големи от допустимите по чл. 18, производството по исканото изменение на кадастралната карта се спира до отстраняването им по реда за отстраняване на непълноти и грешки;

б) при разлики, по-малки от допустимите по чл. 18, данните от геодезическите измервания и изчисления се отразяват в кадастралната карта, без да се издава заповед по чл. 54, ал. 1 ЗКИР;

3. (изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) въз основа на предоставените изходни материали и данни и/или на извършените геодезически измервания в случаите по чл. 57, т. 1, 3, 4, 9 и 10 се изработва скица-проект за изменение в кадастралната карта;

4. (изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) материалите и данните за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри, както и скицата проект се представят на службата по геодезия, картография и кадастър за контрол и проверка и за нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри;

5. (изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) службата по геодезия, картография и кадастър отразява измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри и издава заповед по чл. 54, ал. 1 ЗКИР за одобряване на измененията; заповедта се съобщава на заинтересуваните лица по реда на ГПК;

6. (изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) в случаите на непълноти и грешки се съставя акт; измененията в границите на поземлените имоти се въвеждат на ниво проект и се издава заповед по чл. 54, ал. 1 ЗКИР, която се съобщава на заинтересуваните лица; след влизането в сила на заповедта службата по геодезия, картография и кадастър отразява измененията в кадастралната карта и архивира старото състояние на имота;

7. (изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) службата по геодезия, картография и кадастър уведомява службата по вписванията за извършените изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри чрез информационната система;

8. пълната документация за извършените изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри се съхранява постоянно в досиетата на съответните имоти.

(2) Kогато границите на поземлените имоти са определени с геодезически измервания и отговарят на изискванията за точност по чл. 18, ал. 4, т. 1, съответно на чл. 18, ал. 5, т. 1, те могат да бъдат коригирани в кадастралната карта при последващи геодезически измервания само със съгласието на собствениците.

(3) (Нова, ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Границите на поземлени имоти от одобрен и влязъл в сила план на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ се нанасят служебно в кадастралната карта. В кадастралния регистър на недвижимите имоти се нанасят данни за собствениците и за правата им за тези имоти, за които има издадени нотариални актове или има влязла в сила заповед на кмета на общината по § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Чл. 60. (1) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Скицата проект за делба или разделяне на поземлен имот (обособяване на реално определена част от поземлен имот), за промяна на граници между съседни поземлени имоти, както и за прилагане на подробен устройствен (градоустройствен) план, се изработва съгласно образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК, и съдържа:

1. скицата на имота;

2. проектната линия за разделяне или промяна на граница, съответно регулационната линия;

3. идентификаторите и площите на новообразуваните поземлени имоти;

4. номерата и геодезическите координати на точките от проектната линия.

(2) При делбата и разделянето се спазват изискванията за минимални размери и площи на поземлените имоти:

1. в урбанизирани територии - съгласно чл. 19 и чл. 200, ал. 2 ЗУТ;

2. в земеделски земи - съгласно чл. 72 от Закона за наследството и чл. 26 и 27 от Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (обн., ДВ, бр. 102 от 2004 г.; попр., бр. 113 от 2004 г.);

3. в гори и земи от горския фонд - съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на ЗВСГЗГФ.

(3) (Доп., ДВ, бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.) Проектната линия по ал. 1, т. 2 се трасира и/или се означава на място и се координира преди изработването на скицата проект. За трасираната и/или означена на място граница се съставя протокол по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

(4) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.) Подробни устройствени планове по чл. 16 и 17 ЗУТ се представят в службата по геодезия, картография и кадастър в цифров вид в приетия от АГКК формат.

(5) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.) Преди приемането на плановете по ал. 4 от съответния експертен съвет по устройство на територията СГКК проверява цифровия вид на плана с контролна компютърна програма. За резултатите от проверката се съставя протокол, който се представя на заседанието на експертния съвет.

(6) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Влезлите в сила подробни устройствени планове по ал. 4 се въвеждат в кадастралната карта на ниво проект, като всеки урегулиран поземлен имот получава идентификатор.

(7) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.) За издаване на заповедта по чл. 16, ал. 5 ЗУТ СГКК изпраща на кмета на общината извадка от кадастралната карта по ал. 6.

(8) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.) След получаване на влязлата в сила заповед по чл. 16, ал. 5 ЗУТ СГКК отразява измененията в кадастралната карта. Плановете по чл. 16 ЗУТ се нанасят в кадастъра служебно, а по чл. 17 ЗУТ – по заявление на заинтересуваното лице.

Чл. 61. (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Скицата проект за съединяване на поземлени имоти се изработва съгласно образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК, и съдържа:

1. скица на имотите;

2. знак за отбелязване на заличената линия между имотите и за заличените идентификатори на имотите;

3. идентификатора на новообразувания поземлен имот.Чл. 62. (1) Скицата проект за отстраняване на непълноти или грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри съдържа:

1. скицата на имота;

2. линията, указваща поправеното местоположение на границата на поземления имот или очертанието на сградата или допълнените граница или сграда и идентификаторите им.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Непълнотите и грешките се установяват на място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК, въз основа на скицата проект и други официални документи и доказателства, представени от заявителя.

(3) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Скицата проект по ал. 1 е неразделна част от акта за установяване на непълноти и грешки. Актът се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици. При неподписване на акта от заинтересуваното лице това обстоятелство се отбелязва от съставителя и службата по геодезия, картография и кадастър издава отказ за отразяване на непълнотата или грешката в кадастралната карта и кадастралните регистри, за което уведомява заявителя.

(4) Редът по предходните алинеи се прилага и при нанасяне в кадастралната карта на имоти, чието право на собственост е възстановено по реда на чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ или на други реституционни закони.

(5) Акт за непълноти и грешки не се подписва от пряко заинтересуваните лица при изпълнение на влязло в сила съдебно решение и когато регулационните линии от приложен устройствен план се нанасят като имотни граници.

(6) Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред.Чл. 63. (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър издава удостоверение по чл. 52, ал. 5 ЗКИР въз основа на заявление и представяне на необходимите материали и данни по чл. 58, ал. 3.

Чл. 64. (1) При поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри новите обекти на кадастъра получават нови номера, както следва:

1. за поземлен имот – номера след последния използван номер в съответния кадастрален район;

2. за сграда – номера след последния използван номер в поземления имот, в който е разположена сградата;

3. за сграда, разположена в повече от един поземлен имот – номера след последния използван номер в кадастралния район, в случай че не може да се определи нейната принадлежност към някой от имотите;

4. за самостоятелен обект в сграда – номера след последния използван номер в съответната сграда.

(2) При промяна на граница между два съседни поземлени имота по чл. 57, т. 9 идентификаторите на поземлените имоти не се променят.


Г л а в а с е д м а
ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ КАДАСТРАЛНИ ПЛАНОВЕ
Чл. 65. (1) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Актуалността на съдържанието на кадастралните планове, одобрени по реда на отменените ЗЕКНРБ и ЗТСУ, както и на одобрените по реда на § 40, ал. 3 и 4 от ПЗР на ЗИД ЗКИР кадастрални планове, се проверява от службата по геодезия, картография и кадастър и се изразява чрез съотношението на броя на актуалните граници на поземлените имоти и сгради от плана към общия брой на съществуващите на терена граници на поземлени имоти и сгради. Проверката се извършва спрямо случайно избрани квартали на площ нe по-малко от 25 % от територията на плана и се отбелязва върху копие от кадастралния план на хартия. Неактуалните и новите граници и сгради се маркират с червен цвят върху копието. Съществуващите върху плана граници, които не са материализирани на терена, се приемат за актуални.

(2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) За извършената оценка на съдържанието по ал. 1 службата по геодезия, картография и кадастър съставя доклад. В доклада се описват проверените квартали, броят на проверените граници и сгради и броят на съществуващите на терена граници и сгради. Към доклада се прилага копието от кадастралния план, върху което е отразена проверката.

(3) Когато съотношението по ал. 1 е по-малко от 0,6, в доклада по ал. 2 се записва, че по съдържание кадастралният план не отговаря на изискванията за създаване на кадастрална карта. В този случай кадастралният план не се използва за създаване на кадастрална карта и не се извършва оценка на точността му по ал. 5 и 6.

(4) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Когато съотношението по ал. 1 е по-голямо от 0,6, в доклада по ал. 2 се записва, че по съдържание кадастаралният план отговаря на изискванията за създаване на кадастрална карта. В този случай АГКК възлага на правоспособно лице да извърши оценка на точността на кадастралния план по ал. 5 и 6.

(5) Точността на кадастралния план се проверява чрез съпоставяне, извършено по квартали, на координатите на точки от съществуващи върху плана трайно материализирани граници на поземлените имоти и сгради, определени чрез геодезически измервания и чрез оцифряване на плана. Измерват се на място най-малко 5 % от границите на поземлените имоти и очертанията на сгради, равномерно разпределени на територията на населеното място. В случаите, когато не съществува РГО или осова мрежа, координирането чрез геодезически измервания се извършва от затворени полигонови ходове в локална по квартали координатна система. Точността на координирания план се оценява чрез Хелмертова или афинна трансформация.

(6) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) За оценка на точността на кадастралния план правоспособното лице съставя доклад. Ако не по-малко от 80 % от поправките при трансформацията отговарят на изискванията за точност по чл. 18, в доклада се записва, че по точност кадастралният план отговаря на изискванията за създаване на кадастралната карта. Данните и материалите от координирането, оцифряването, трансформирането и анализа се прилагат към доклада.

(7) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър приема с протокол материалите и данните за оценка на точността на кадастралния план по реда на Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри. В протокола се отбелязва, че кадастралният план ще се използва или няма да се използва при изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Чл. 66. Действащите графични кадастрални планове, одобрени по реда на отменените ЗЕКНРБ и ЗТСУ, както и кадастралните планове, одобрени по реда на § 40, ал. 3 и 4 от ПЗР на ЗИД на ЗКИР, които отговарят на изискванията за актуалност и точност съгласно чл. 65, се оцифряват при спазване на следните изисквания:

1. по реда на чл. 23 се създава, измерва и изчислява РГО, обхващаща територията на населеното място;

2. кадастралният и регулационният план се оцифряват по реда, определен в приложение № 11, като се трансформират в координатната система на новата РГО;

3. цифровият вид на кадастралния и регулационния план се представя в приетия формат по чл. 12, т. 4 ЗКИР;

4. в кадастралния план се нанасят промените в имотите, настъпили в резултат на приложена регулация;

5. определят се кадастралните райони съгласно изискванията на чл. 12;

6. (доп., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) поземлените имоти и сградите получават идентификатори съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра, като номерата на имотите съвпадат с планоснимачните номера, съответно с номерата на имотите от картата на възстановената собственост; планоснимачните номера на имотите се записват в колона „Стар идентификатор” на кадастралния регистър на недвижимите имоти;

7. създава се кадастрален регистър на недвижимите имоти във вид съгласно приложение № 5;

8. създава се сборна карта на землището, получена чрез обединяване на кадастралните планове и картите, изработени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Землище” е съвкупност от поземлени имоти, принадлежащи към дадено населено място.

2. „Сграда” е сграда от основното застрояване, както и постройка от допълващото застрояване (спомагателни, стопански, обслужващи и второстепенни постройки).

3. „Очертание на сграда” се определя от външните ограждащи стени на първия надземен или полуподземен етаж. Очертание на сграда е и ортогоналната проекция на външните стени на първия надземен етаж, ако наземният етаж не е ограден със стени. Към очертанието на сградата се изобразяват тераси, външни стълби, стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина над 1,20 m от средното ниво на прилежащия терен, включително и проходите в сградата.

4. „Подробна точка” е точка, която определя граница на поземлен имот или очертание на сграда.

5. „Стар идентификатор на поземлен имот” е номер, с който имотът е идентифициран в документа за собственост от предходен план или карта (за урбанизирана територия - планоснимачен номер, парцел, квартал, за земеделски земи и гори - масив, парцел).

6. „Територии без съществено стопанско значение” са високопланинските територии с надморска височина над 1800 m, пустеещите територии, заети от скали и пясъци, и други територии, на които не се извършва стопанска дейност.

7. (Отм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.)

8. „Затворен контур” („контур”) е последователността от отсечки или дъги в равнина, които, без да се самопресичат, свързват краен брой подробни точки (контурни точки).

9. „Непрекъсната област” е територия, в която всеки две произволни точки могат да бъдат свързани с линия (път), която принадлежи на тази територия.

10. „Непълноти и грешки” са несъответствия в данните за недвижимите имоти, които са съществували към момента на одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри, съответно в одобрения кадастрален план, спрямо действителното им състояние.

11. „Контактна зона” е участък от картата, в който при обединяване на данни от източниците по чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР се получават несъответствия в границите и/или застъпвания на поземлени имоти.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (Отм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.)

§ 3. (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) До одобряване от Министерския съвет на формат на записа на цифровите карти и регистрите към тях по чл. 12, т. 4 ЗКИР се прилага формат, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

§ 4. (Отм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.)

§ 5. (1) До одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях, одобрени по реда на отменените ЗЕКНРБ и ЗТСУ, се поддържат в актуално състояние от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти в случаите по чл. 57 и § 8. Скиците на недвижимите имоти се изработват съгласно приложение № 12.

(2) До одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия органите и лицата по чл. 52, ал. 1 - 4 и чл. 86, ал. 1 ЗКИР предоставят посочените актове и данни на общинската администрация по местонахождение на съответния имот по реда и в сроковете, предвидени в тези разпоредби.

(3) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Кадастралните планове се поддържат в цифров и/или графичен вид. Кадастралните планове в графичен вид се оцифряват по реда на чл. 66.

(4) При поддържане на кадастралните планове се прилагат изискванията на чл. 18, 19 и чл. 20, ал. 2 – 4.

(5) Измененията в кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях са за сметка на заинтересуваните лица, с изключение на случаите по чл. 56, ал. 5, както и в други случаи, когато информацията за настъпилите промени е получена служебно.

(6) Действащите кадастрални планове се поддържат в актуално състояние по реда на чл. 58 – 62 включително, като:

1. (изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) заявленията за изменения на кадастрални планове и за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 ЗКИР заедно със съответната документация по чл. 58, ал. 3 се отправят до общинската администрация по местонахождение на недвижимия имот, която извършва необходимите проверки;

2. (изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) за нанасяне на промените в случаите по чл. 57, т. 1, 3, 4, 9 и 10 се представя скица проект за изменение в кадастралния план в цифров и графичен вид, със съдържание, съответстващо на случаите по чл. 60, 61 и 62; скицата проект се изработва от правоспособно лице съгласно ЗКИР въз основа на данните за имотите от кадастралния план и на данните от геодезическите измервания; скицата проект в цифров вид се представя в приетия формат по чл. 12, т. 4 ЗКИР;

3. данните от геодезическите измервания се представят във формат съгласно приложение № 3 от Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри;

4. при делба, разделяне, съединяване или нанасяне на нови поземлени имоти всеки от новообразуваните поземлени имоти получава планоснимачен номер след последния използван номер в съответния регистър на имотите (разписен списък); новозаснетите сгради получават планоснимачен номер, когато са разположени в повече от един имот, както и когато собственикът на сградата или на самостоятелен обект в нея е различен от собственика на поземления имот;

5. за промяна на границата между два съседни поземлени имота в случаите на чл. 57, т. 1, 3 и 9 е необходимо предварително съгласуване на скицата проект с общинската администрация;

6. (изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) акт за непълноти и грешки се съставя от общинската администрация по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

(7) Измененията в кадастралните планове се одобряват със заповед на кмета на общината, а за градовете с районно деление – от кмета на района. Не се издава заповед в случаите по чл. 57, т. 5 - 8, като в тези случаи изменението на кадастралния план се извършва въз основа на представените по чл. 58, ал. 3 документи и материали и данните от геодезическите измервания.

(8) Заповедта по ал. 7 се съобщава на заинтересуваните лица по реда на ГПК, като отсъстващите лица се уведомяват със залепване на съобщението на жилището им по постоянен адрес или на недвижимия имот, за който се отнася.

(9) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Заповедта по ал. 7, съответно отказът за издаването й могат да се обжалват от заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождението на имота. Заповедта за одобряване на изменението на кадастралния план влиза в сила след изтичане на срока за обжалването й по отношение на имотите, за които няма подадени жалби.

(10) Заинтересувани лица по ал. 8 и 9 са собствениците и носителите на други вещни права върху недвижимите имоти, чиито права се засягат от изменението на кадастралния план.

(11) Измененията по ал. 1 се нанасят от общинската администрация в графичния оригинал на кадастралния план, в цифровия му вид и в копието, върху което е одобрен действащият подробен устройствен (градоустройствен) план.

§ 6. До издаването на наредби по чл. 32, ал. 3 ЗКИР:

1. в кадастралните планове, поддържани по реда на § 5, ал. 1, се отразяват и специализираните данни съгласно глава втора от Наредба № 7 от 1995 г. за изработване и поддържане на кадастрални планове в мащаби 1:1000 и 1:500 (обн., ДВ, бр. 93 от 1995 г.; попр., бр. 96 и 105 от 1995 г.; отм., бр. 71 от 2001 г.);

2. кадастралните планове на подземните проводи и съоръжения се поддържат по досегашния ред при спазване на изискванията на Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на подземни проводи и съоръжения от 1984 г. на Министерството на строителството и селищното устройство - Главно управление по геодезия, картография и кадастър;

3. специализираните карти и регистри по чл. 32 ЗКИР се:

а) (изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) изработват въз основа на техническо задание, съгласувано от възложителя и службата по геодезия, картография и кадастър;

б) (изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) приемат от комисия, в която се включват представители на службата по геодезия, картография и кадастър, на общинската администрация, на възложителя и на други заинтересувани служби; комисията се назначава от ведомството, стопанисващо съответните обекти, и се председателства от негов представител.§ 7. (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) За районите, в които е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, общинската администрация предава на АГКК данните за измененията в поддържаните кадастрални планове в 7-дневен срок от отразяването им.

§ 8. (1) (Досегашен текст на § 8, ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.) Одобрените по реда на чл. 49а, ал. 3 ЗКИР кадастрална карта и кадастрални регистри се предават в 7-дневен срок на общинската служба по земеделие, съответно на общинската администрация за отразяването им в поддържаните от тях карта на възстановената собственост, съответно кадастрални планове.

(2) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.) Поддържането на картата и на регистрите по ал. 1 и издаването на скици от тях се извършва от службата по геодезия, картография и кадастър.§ 9. Започнатите по реда на Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри производства по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се довършват по реда на тази наредба.

§ 10. Наредбата се издава на основание чл. 31 ЗКИР (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 45 и 99 от 2002 г. и бр. 36 от 2004 г.) и отменя Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 71 от 2001 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.).

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник”.§ 12. (Изм., ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на изпълнителния директор на АГКК.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
(Обн., ДВ, бр. 82 от 2011 г.)
§ 32. Навсякъде в наредбата и в приложенията към нея:

1. Думите „Агенция по кадастъра” и „Агенцията по кадастъра” се заменят съответно с „Агенция по геодезия, картография и кадастър” и „Агенцията по геодезия, картография и кадастър”.

2. Думите „служба по кадастъра”, „службата по кадастъра”, „служби по кадастъра” и „службите по кадастъра” се заменят съответно със „служба по геодезия, картография и кадастър”, „службата по геодезия, картография и кадастър”, „служби по геодезия, картография и кадастър” и „службите по геодезия, картография и кадастър”.

3. Абревиатурите „АК” се заменят с „АГКК”.

4. Абревиатурите „СК” се заменят със „СГКК”.

5. Думите „Министерството на земеделието и горите” и „министъра на земеделието и горите” се заменят съответно с „Министерството на земеделието и храните” и „министъра на земеделието и храните”.

6. Думите „общинската служба по земеделие и гори” се заменят с „общинската служба по земеделие”.

7. Думите „молба”, „молбата”, „молби” и „молбите” се заменят съответно със „заявление”, „заявлението”, „заявления” и „заявленията”.

с. 1

скачать файл