Предписване и отпускане на лекарствени продукти


с. 1

ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ


Предписването и отпускането на лекарствени продукти в Република България се осъществява по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Наредба № 4.

Лекарствени продукти се изписват от лекари и зъболекари от извънболничната медицинска помощ за домашно лечение на пациенти, както и за болнично лечение на хоспитализирани пациенти.

Лекарства за домашно лечение се предписват на рецептурна бланка с бял цвят, върху която задължително се отбелязва режимът за еднократно или многократно отпускане. Рецептите за многократно отпускане имат валидност до 6 месеца от датата на предписване.

Лекарят задължително информира пациента при предписване на лекарствен продукт за евентуални странични ефекти, както и за взаимодействието с останали лекарства.

Лекарства за болнично лечение се предписват в листа „История на заболяване”, както и на лекарствен лист и се отпускат от болнична аптека.

Лекарите могат да предписват лекарствени продукти, заплащани със средства от републиканския бюджет за лечение на заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване съгласно Наредба № 34 за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Срокът на валидност на рецептите в тези случаи е 15 дни.


ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК


Националната здравноосигурителна каса заплаща в полза на задължително здравноосигурените лица напълно или частично лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение за заболявания, определени с Наредба № 4 на МЗ и по реда на НРД.  На пациентите с  хронични заболявания се издава “Рецептурна книжка на хронично болния”. За целта НЗОК е изработила “Списък на заболяванията, за които се издава “Рецептурна книжка на хронично болния”.

Рецептурната книжка на хронично болния се съхранява от лицето, на което е издадена и се представя винаги на лекаря, предписващ лекарствените средства, както и на фармацевта в аптеката, от която се получават.

За един и същи период на лечение НЗОК заплаща до три лекарствени продукта, предписани на здравноосигуреното лице за едно заболяване, независимо от реда и начина на извършване на предписанията и броя на рецептурните бланки, на които те са предписани.

 Общопрактикуващият лекар на лицето или от лекаря – специалист предписват лекарствени средства, съобразно указанията на здравната каса за работа със списък на лекарствените средства, заплащани изцяло или частично от НЗОК за домашно лечение на здравноосигурените лица. Списъкът е неразделна част от Националния рамков договор и се обнародва в държавен вестник. Когато пациентита е осъществил временен избор на общо­практикуващ лекар (ОПЛ), лекарствените средства се предписват от него през съответния период на избора. 

Лекарствените продукти,  съобразно реда и начина на тяхното предписване се разделят, както следва на две групи :

1. група I—лекарства, предписвани по протоколи, в т.ч. и скъпоструващите

2. група II—лекарства, назначавани и предписвани от лекар/зъболекар, работещи в лечебни заведения за извънболнична помощ в изпълнение на договор с НЗОК – общопрактикуващ лекар, лекар - специалист.

С “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/ РЗОК” (бл. МЗ-НЗОК № 1) се назначава терапия със:

1. Лекарства от група IА - протоколите за тях се разглеждат и утвърждават от комисия в ЦУ на НЗОК, включени по програми за скъпоструващо лечение;

2. Лекарства от група IВ - протоколите за тях се разглеждат и утвърждават от комисия в РЗОК;

3. Лекарства от група IС (издавани от лекар – специалист от извънболничната помощ) - протоколите за тях се утвърждават в РЗОК.

Всички протоколи се заверяват от РЗОК, а лекарствените средства изписвани по тях са за срок от 6 месеца.

Националната здравноосигурителна каса заплаща изцяло скъпоструващи лекарствени средства, лечението с които се осъществява по програми. Програмите са изготвени съвместно с водещи специалисти по профила на заболяванията. Пациентите, нуждаещи се от лечение по програми внасят в Районните здравноосигурителни протокол ІА и комплект медицински документи, отговарящи на критериите за лечение.

НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени средства, предписани на рецептурна бланка МЗ - НЗОК № 5 и рецептурна бланка МЗ – НЗОК №5А .

Рецептурните бланки се издават в два екземпляра за срокове за изпълнение както следва:


  • рецептурна бланка образец МЗ - НЗОК № 5   за предписване на лекарствени продукти за лечение на заболявания, в количества за не повече от 30 дни;

  • рецептурна бланка образец МЗ - НЗОК № 5А  за предписване на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания, в количества за не повече от 90 дни.

Лекарствените средства се  предписват задължително след извършен преглед, като назначената терапия се отбелязва в амбулаторният лист и в рецептурната книжка на хронично болния.

Рецептите имат срок на валидност считано от датата на издаване, както следва:  • до 15 календарни дни - за рецептурна бланка МЗ - НЗОК № 5 и за отрязък А от рецептурна бланка МЗ - НЗОК № 5А ;

  • до 45 календарни дни - за отрязък В от рецептурна бланка МЗ - НЗОК № 5А ;

  • до 75 календарни дни - за отрязък С от рецептурна бланка МЗ - НЗОК № 5А .

Отделните отрязъци на рецептурна бланка МЗ - НЗОК № 5А се изпълняват последователно в определени срокове, считано от датата на издаването й:

  • до 15 календарни дни - за отрязък А;

  • от 30 до 45 календарни дни - за отрязък В;

  • от 60 до 75 календарни дни - за отрязък С.

Лекарите изписват лекарствени средства, напълно или частично платени от НЗОК за не по-голям от 10 дневен курс на лечение за остро заболяване и не по-голям от 90 дневен курс за лечение на пациенти с хронични заболявания.

Лекарствени средства, заплащани напълно или частично от НЗОК се отпускат от аптеки, сключили договор с Районната здравноосигурителна каса.


Предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества


Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва на специална рецептурна бланка за наркотични вещества с жълт цвят и със зелен цвят. Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества в комбинация, се предписват на рецептурната бланка със зелен цвят.

 Специалната рецептурна бланка се отпечатва в три екземпляра на химизирана хартия и съдържа освен основните данни на лекаря и пациента и допълнителни данни - серия и номер на рецептурната бланка и надпис "Документ, който подлежи на специален отчет".

Срокът на валидност на специалната рецепта е 7 дни от датата на издаването й.

Рецептата се издава в три екземпляра, първите два от които се предават на пациента, а третият се съхранява от лекаря или зъболекаря в продължение на една година и се предоставя на контролните органи при проверка.

Когато лекарственият продукт се заплаща по реда на Наредба № 34  за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, лекарят задължително отбелязва в рецептурната бланка, че лекарственият продукт се заплаща от МЗ.

Когато лекарственият продукт се заплаща от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), лекарят задължително попълва кода на НЗОК на съответния лекарствен продукт и МКБ кода на заболяването.

По преценка на лекаря на една рецептурна бланка може да се предписва повече от един лекарствен продукт, съдържащ наркотични вещества.

Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в лечебните заведения със стационар за хоспитализираните болни се извършва на отделен лекарствен лист.Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества се отпускат в аптеки, които са получили лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества по реда на ЗКНВП и се намират на територията на областта по местоиздаване на рецептата.
с. 1

скачать файл