Относно: Законопроект за изменение на Закона за контрол върху наркотичните


с. 1


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д

за първо гласуване

Относно: Законопроект за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 054-01-27, внесен от н.п. Цецка Цачева Данговска и н.п. Лъчезар Богомилов Иванов на 29 март 2010 г.
На свое извънредно заседание, проведено на 31 март 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 054-01-27, внесен от н.п. Цецка Цачева Данговска и Лъчезар Богомилов Иванов на 29 март 2010 г.

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от д-р Лъчезар Иванов като един от неговите вносители. Той информира народните представители, че със законопроекта се предлага изменение на т. 30 в § 1 от Допълнителната разпоредба, даваща определение за „Непряка реклама”. Д-р Иванов допълни, че мотивите за внасяне на разглеждания законопроект са свързани с обнародвана в Държавен вестник, бр. 23 от 23 март 2010 г. поправка на т. 30 от § 1 от Допълнителната разпоредба. За тази поправка председателят на Народното събрание не е издавал разпореждане или искане за поправка по реда на чл. 10, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Закона за „Държавен вестник”. Въпреки това, поправката е произвела правно действие и поради това анулирането на нейното действие трябва да се направи чрез приемане на съответен закон за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

В хода на дискусията д-р Иванов посочи, че на проведеното пленарно заседание на 5 март 2010 г., на гласуване е бил подложен § 90 по предложението на Комисия по здравеопазването, съобразно внесения от нея доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите с вх. № 053-10-17 от 24 февруари 2010 г. Видно от доклада на комисията, тя предлага редакцията на т. 30 от § 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, да е следната:

„30. „Непряка реклама” е всяка форма на търговско послание, съобщение, препоръка или действие, която използва име и/или изображение, представляващо или наподобяващо наркотично вещество, за реклама върху стоки и рекламни продукти.”

Волята на гласувалите „за” 105 народни представители, е била в подкрепа на предложения от Комисията по здравеопазването текст. Така е била подписана от председателя на Народното събрание и стенограмата от заседанието, така е бил изпратен за обнародване и приетия Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Впоследствие е издаден Указ № 52 от 9 март 2010 г. на Президента на Република България, с който законът е обнародван в този вид в „Държавен вестник”, бр. 22 от 19 март 2010 г.

В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изразиха единодушно своята подкрепа за представения законопроект и се обединиха около становището, че с приемането на посоченото определение за „Непряка реклама” отпада възможността за разпространяване на реклами с вредно влияние върху подрастващите по отношение на разпространението и употребата на наркотични вещества.


Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 15, „Против”- 0, „Въздържал се”- 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 054-01-27, внесен от н.п. Цецка Цачева Данговска и н.п. Лъчезар Богомилов Иванов на 29 март 2010 г.
На основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с единодушното гласуване на законопроекта и липсата на направени предложения за изменение или допълнение на законопроекта по време на неговото обсъждане, Комисията по здравеопазването предлага първо и второ гласуване на този законопроект да се проведат в едно заседание.
второ гласуване
З А К О Н

за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г., изм.и доп. бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75, 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79, 103 от 2005 г., бр. 30, 75, 82 от 2006 г., бр. 31, 55 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82, 93 от 2009 г., изм. и доп. бр. 22, попр. бр. 23 от 2010 г.Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
§ 1. В § 1 от Допълнителната разпоредба, т. 30 се изменя така:

„30. „Непряка реклама” е всяка форма на търговско послание, съобщение, препоръка или действие, която използва име и/или изображение, представляващо или наподобяващо наркотично вещество, за реклама върху стоки и рекламни продукти.”Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

Председател на

комисия по здравеопазването:

д-р ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ, дмн
с. 1

скачать файл