Отчет за изпълнението на задълженията по емисия корпоративни облигации


с. 1Отчет за изпълнението на задълженията по емисия корпоративни облигации с идентификационен номер (ISIN код): BG2100030068 , Обща номинална стойност 4 000 000 (Четири милиона) евро,

издадена от „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ
Изразходване на средствата от облигационния заем към 31.12.2011 г.


 • Настоящата емисия е целева и набраните от емисията средства са използвани за финансиране на изграждане и пускане в експлоатация на хотелски комплекс в гр. Банско, комплекс «Свети Иван Рилски».

Със средствата от облигационната емисия е рефинансирана покупката на право на строеж в размер на 1 866 448 (Един милион осемстотин шестдесет и шест хиляди четиристотин четиридесет и осем) лв. и частично са заплатени строително-монтажни работи съгласно договор за покупко-продажба на право на строеж върху недвижим имот и построяване с «Иван Рилски Пропъртис» ООД в размер на 5 956 872 (Пет милиона деветстотин петдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и два) лв.
Състояние на обезпечението:

 • За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем и разноските по емисията, Дружеството е учредило в полза на Банката - довереник (ипотекарен кредитор) при спазване на установените в закона ред и форма следните обезпечения:

 • Първа по ред ипотека върху следното ограничено вещно право на емитента:

  • Право на строеж за изграждане във ваканционно селище „Св. Иван Рилски”, разположено в УПИ 089021 /урегулиран поземлен имот нула осем и девет хиляди и двадесет и едно/, кв. 89, местността „Св. Иван” по плана на гр. Банско, на хотел с обща разгъната застроена площ от 13 237.45 м² /тринадесет хиляди двеста тридесет и седем цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра/.

  • Към датата на учредяване на обезпечението (учредяване на ипотека и сключване на договора за застраховка), същото е възлизало на 123,86% от номиналната стойност на главницата на емисията облигации.
   • Имотът е застрахован в ЗПАД „Булстрад”. Застрахователната полица е с №2200110200Р000037 със срок до 27.02.2012 г.

   • Застрахователната сума на обезпечението е 15 025 950 лева (Петнадесет милиона двадесет и пет хиляди, деветстотин и петдесет лева). Застрахователната полица е в полза на „Обединена Българска Банка” АД – банка довереник по облигационна емисия BG 2100030068 съгласно чл.2 т.7 от договор за изпълнение на функцията банка –довереник от 14.08.2006 г.

Финансови показатели:

 • Дружеството спазва задължението към всеки един момент за периода на емисията да поддържа ниво на обезпечение не по-малко от 120% от номиналната стойност на издадените облигации. Степента на завършеност на строително-монтажните работи във ваканционно селище „Св. Иван Рилски” е 100 %.

 • На 07.02.2008 г. е получено разрешение за ползване на хотелски комплекс в гр. Банско във ваканционно селище «Свети Иван Рилски» и хотелът е функциониращ.

Плащане по емисията:

 • За периода 01.10.2011-31.12.2011 г. няма извършено плащане по емисията облигации.

09.01.2012 г.

С уважение:
(М. Моравенов – Изп.директор

на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ)
с. 1

скачать файл