Оценката на предложенията се получава от сбора на техническата оценка


с. 1
ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД


№……………………
На основание чл. 101г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Заповед № 2859/02.12.11 г. на Кмета на Община Бургас

О П Р Е Д Е Л Я М:І. Предмет на обществената поръчка:

Избор на доставчик на компютри за Община Бургас"ІІ. Критерий за оценка на офертите: „икономическа най-изгодна оферта“

Офертите на участниците ще бъдат оценявани по критерий „икономически най-изгодна оферта”, в зависимост от получената обща оценка, формирана въз основа на показатели, със съответни коефициенти на тежест.Оценката на предложенията се получава от сбора на техническата оценка, финансовата оценка, оценката на срока за изпълнение за всяко предложение по следната формула:

Еi = 0.4 Тi + 0.6 Фi

където:


Еi – е общата оценка на i-тото предложение

Тi – е техническата оценка на i-тото предложение

Фi - е финансовата оценка на i-тото предложение
Техническа оценка на предложенията

Ti = 70 точки, когато предложените технически параметри отговарят на минималните изисквания.

За превишаване на посочените технически параметри по някой от следните показатели, където са приложими, се присъждат допълнително: • Процесор: за процесор на таблети модел 1, надвишаващ минималните посочени характеристики – 2 точки; за процесор на таблети модел 2, надвишаващ минималните посочени характеристики – 1 точка; за процесор на стационарни компютри, надвишаващ минималните посочени характеристики – 2 точки; за процесор на преносими компютри, надвишаващ минималните посочени характеристики – 2 точки.

 • Оперативна памет: за оперативна памет на таблети модел 1, надвишаваща минималните посочени характеристики – 3 точки; за оперативна памет на таблети модел 2, надвишаваща минималните посочени характеристики – 1 точка; за оперативна памет на стационарни компютри, надвишаваща минималните посочени характеристики – 3 точки; за оперативна памет на преносими компютри, надвишаваща минималните посочени характеристики – 3 точки.

 • Дисково пространство: за дисково пространство на таблети модел 1, надвишаващо минималните посочени характеристики - 3 точки; за дисково пространство на таблети модел 2, надвишаващо минималните посочени характеристики - 1 точка; за дисково пространство на стационарните компютри, надвишаващо минималните посочени характеристики - 1 точка; за дисково пространство на преносими компютри, надвишаващо минималните посочени характеристики - 1 точка.

 • Чипсет: за чипсет на стационарните компютри, поддържащ технологиите на Intel Active Management, vPro, Trusted Execution, Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) или техен еквивалент – 3 точки.

   • Гаранционен период: за гаранционен период, надвишаващ с 12 месеца минималния посочен за който и да е от компонентите на поръчката - 4 точки.

Финансова оценка на предложенията

Коефициент на тежест 0.6

Финансовата оценка на офертите се прави по следната формула:

където


Фк е предложената от съответния кандидат цена;

Фmin е минималната предложена цена.
ІІІ. Изисквания към участниците:
2. Изисквания към участниците

 1. Варианти на офертата не се приемат.

 2. Всеки участник има право да представи само една оферта.

 3. Участниците да посочат единични цени на изделията и стойност за всеки тип изделие според прогнозните количества. Да се посочи обща цена – сбор от единични цени. Всички цени да бъдат с включен ДДС.

 4. Участниците да представят:

3.1 Необходимата информация, доказваща наличието на фирмен сервиз на участника за обслужване на описаната техника.

3.2 Договор или друг оторизиращ документ, издаден от производителя на техниката, ако участникът не е неин производител, доказващ правото му да извършва гаранционна поддръжка и сервиз на техниката, предмет на настоящата поръчка. Участникът може да предложи гаранционно и сервизно обслужване от друга фирма/и, която е оторизирана за извършване на гаранционна поддръжка на предложената техника. В този случай участникът следва да приложи договор или друг оторизиращ документ, издаден от производителя на техниката за извършване на сервизно обслужване за съответния оторизиран сервиз и декларация от същия, че е съгласен да осъществява гаранционната поддръжка за срока на предложената от участника гаранция.

3.3 Декларация, че ще осъществяват гаранционна поддръжка за минимум срока на гаранцията, даден от производителя на техниката, като през гаранционния срок ще поемат всички разходи – транспорт, труд, резервни части и др. на всички модули, устройства и аксесоари в предложените конфигурации на изделията, включени в техническите спецификации.

3.4 Документ за произход на техниката и оторизационно писмо от производителя (в случай, че участникът не е производител), потвърждаващо предложената гаранция.

5.  Срок на доставка: не по-дълъг от 10 работни дни.

6.  Участниците да посочат в офертата си сроковете както следва: гаранционен срок – в месеци; срок за доставка – в работни дни, като посочените срокове представляват цели числа.

7. Начин и срок на плащане: в левове по банков път след издаване на фактура за доставените продукти в срок от 20 /двадесет/ работни дни, считано от датата на доставка, която се удостоверява с приемо-предавателен протокол.

3. Изисквания за качество, гаранционни срокове и обслужване: 1. Участникът да декларира, че в случай на спиране на производството на предлаганите технически средства по време на процедурата или при изпълнение на поръчката, поради внедряване на нови технологии, ще предложи доставка на продукти със същите или по-добри характеристики.

 2. Участниците да представят копия от свои и/или на производителя сертификати по ISO 9001:2008 или еквивалент.

 3. Участниците да предоставят оферти със срок на валидност 90 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.


IV. Срок на изпълнение на обществената поръчка – до 10 работни дни от датата на подписване на договор.
V. Място на изпълнение на обществената поръчка – Сградата на Община Бургас с адрес гр. Бургас, ул. „Александровска“ №26.
VІ. Длъжностните лица, които са назначени да получат, разгледат, класират и оценят подадените оферти за определяне на изпълнител на настоящата поръчка:
Председател:


Членове:


Резервни членове:
Комисията, следва в срок от 90 /деветдесет/ календарни дни от издаване на настоящата заповед да събере, разгледа и оцени оферти за определяне на изпълнител за настоящата обществена поръчка.
Заседанието на комисията да се проведе на 04.12.2013г. в 11:00ч. в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” 26.
Препис от настоящата заповед да се връчи на посочените длъжностни лица за изпълнение.

ЗАМ.- КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

КРАСИМИР СТОЙЧЕВСтраница от


с. 1

скачать файл