Община иваново


с. 1

ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg
7088 с. Иваново , Област Русе , ул. “Олимпийска” 75

тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

З А П О В Е Д
РД -09 -278
с. Иваново 29.06.2010 г.

ДАНКА МАТЕЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, като взех предвид, че между ползвателите на земеделски земи в землището на с. Тръстеник, община Иваново е сключено споразумение по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, относно ползването на земеделските земи в комасирани масиви за стопанската 2009/2010 г., както и че за ползване на земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ е заявено желание с вх. № И-3003/23.06.2010 г. на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и съгласно определеното средно рентно плащане със Заповед № РД08-02/03/04/05/06/07/08/09 от 15.01.2010 на Областна дирекция „Земеделие” Русе.

З А П О В Я Д В А М:
ОПРЕДЕЛЯМ ЕМИЛ ОБРЕТЕНОВ БРАТОВАНОВ, с постоянен адрес: с. Тръстеник, община Иваново, област Русе, ул. „Генерал Скобелев” № 8.
1. ЗА ПОЛЗВАТЕЛ на земеделски земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, намиращи се в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, област Русе, ЕКАТТЕ 73362, както следва:
имот №

дка

собственик

ползвател159004

3,570

НАДЕЖДА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ159009

3,645

ПЕТКО НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ161008

3,979

МУСТАФА РЕДЖЕБОВ КОКОНЧЕВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ161009

3,992

ИВАН НЕДЕВ СТОЯНОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ161011

4,016

МЕХМЕД--

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ161013

4,043

ЙОДАН ПЕТРОВ ШЕНКОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ161028

3,979

ШЕВКА АЛИЕВ ЮМЕРОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ161031

4,019

ЛАЗАР ХЕНРИ АЗИЕЛОВ И ЛИЗА АЗИЕЛОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ161032

4,032

ХЕНРИ АЗИЕЛОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ161040

0,804

ЕЛЕНА ТРИФОНОВА ТОДОРОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ161041

0,804

АТАНАСКА ТРОФОНОВА ТОДОРОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ161048

1,057

АЛБЕНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ162020

0,643

РОСИЦА ЛЮБЕНОВА НЕДЕЛЧЕВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ164018

3,900

СТОЯН ПАНТЕЛЕЕВ МАНОЛОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ164029

2,700

ХАРАЛАМПИ НИКОЛОВ ЛАМБЕВ*

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ169003

4,167

ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА ЙОСИФОВА*

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ169015

4,000

МИЛИЦА МАРИНОВА ХРИСТОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ169035

1,533

ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ169054

15,550

ДИМИТЪР СТАНЧЕВ РУСИНОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ169063

3,566

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БАЛКАНДЖИЕВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ171015

3,073

НИКОЛАЙ ГЕОГИЕВ ПЕТКОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172002

4,001

ОБЩ.ИВАНОВО

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172017

4,000

ДЕЯН ЖИВКОВ ТОТДОРОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172020

4,001

КОСТАДИНКА ГЕОГИЕВА НЕНОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172032

0,999

НАДЕЖДА БРАТОВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172043

1,201

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДАНАИЛОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172044

4,000

ОБЩ.ИВАНОВО

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172053

3,997

НОКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БРИГОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172075

4,001

НОКОЛАЙ ВЕЛИКОВ КИРИЛОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172089

4,001

ПЕТКО ДАНЕВ ГРЪЦМАНОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172095

2,698

ОБЩ.ИВАНОВО

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172119

4,000

ОБЩ.ИВАНОВО

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172120

0,868

ОБЩ.ИВАНОВО

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172124

1,999

ДАНАИЛ ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172127

1,000

ИЛИЯ ГРИГОРОВ ПЕТРОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172171

1,333

ВЕЛИКО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172174

0,800

БОЯНА БОРИСОВА НЕДЕВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172199

1,000

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172200

1,000

ИВАНКА ГЕОГИЕВ ТОДОРОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172217

1,333

ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ЕМАНУИЛОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172232

0,500

ИВАНКА БИГОСЛОВОВА ИГНАТОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172264

1,336

АНГЕЛ КОЛЕВ ДИМИТРОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ172270

1,000

МАРИАНА ХРИСТОВА РУСАНОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ173005

13,700

ВЕЛИКО ПЕНЕВ ДИМИТРОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ174005

5,001

ПЕТКО МАРИНОВ ДОНЧЕВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ174009

4,999

КАДИР САДЪКОВ МАКСУЛОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ174012

5,001

ЗЕКЕРИЯ ИСЛА ОГЛУ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ175020

10,678

ЯКУБ ЮМЕРОВ МЕКЧАЛИЕВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ175039

7,297

ЮСЕИН АСАНОВ-ХАСАНОВ СЕЛИМОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ175041

3,700

МИЛКА АТАНАСОВА ДИНОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ175048

5,525

СЛАВА ИВАНОВА ПЕТКОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ176035

3,001

ФИНАНСОВА КЪЩА МЕГАТРОН-ЕООД

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ181048

1,000

MЮМЮН ЯШАРОВ МОЛАДЖИКОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ181051

1,000

ГЮЛСУН ИСМАИЛОВА ЯШАРОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ181054

1,330

ВАСИЛКА БРАТОЕВА ЦЕНОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ182040

1,001

ЕМИЛ ТОНЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ*

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ184060

3,999

МЕХМЕД РЕМЗИЕВ МЕХМЕДОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ184066

3,188

ОБЩ.ИВАНОВО

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ184093

1,022

БОРИС МИНЧЕВ СТОЯНОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ184116

1,343

ВАСВИЕ МЕХМЕДОВА МОЛАДЖИКОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ191022

2,402

ПЕТКО АНГРЛОВ БАЛТАДЖИЕВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ191027

6,300

КРЪСТЬО ЦОНЕВ ПЕТРОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ191039

1,000

АТАНАС ДРУМЕВ ДЖАРНАВЛИЕВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ191044

3,384

ТОДОР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ191045

2,984

МАРИН ТОДОРОВ СТАНЧЕВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ191063

1,701

ПЕТКО АНГРЛОВ БАЛТАДЖИЕВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ193003

14,601

АЛИ СЕИМ УЗУНСАЛИЕВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ198015

5,640

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ198016

4,776

ОСМАН КУЛА ИБРЯМ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ198028

1,301

ВИОЛЕТА АСЕНОВА ТОДОРОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ198032

0,833

ГЕОРГИ КИРИОВ ЙОВЧЕВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ198045

1,100

ЯНКА ДАНЕВА ВЕЛИКОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ199035

10,001

ШЕВКА АЛИЕВ ЮМЕРОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ199051

3,500

ТОДОР РАЙКОВ ПАНОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ199052

3,501

РАЙКО ТОДОРОВ ПАНОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ199053

6,901

ЗДРААВА ПЕТКОВА КЬОСЕВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ200017

16,497

МАРИНКА ПЕТОВА ШЕНКОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ200027

10,000

АТАНАСОВА ПЕТКОВА ИВАНОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ201023

2,037

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ МАРИНОВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ202009

5,000

КЕРАКА ЙОВЧЕВА БАБАКОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ202010

4,899

ИВАН АТАНАСОВ ЦАНЕВ

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ202012

4,720

НИКОЛИНА ПЕТКОВА КОЛЕВА КИРОВА

ЕМИЛ БРАТОВАНОВ

 

 

312,003

15,00

4680,05
  1. РАЗМЕРА НА РЕНТНОТО ПЛАЩАНЕ за стопанската 2009/2010 г. за землището на с. Тръстеник е 15.00 лв /петнадесет лева / на дка.
  1. ЗАДЪЛЖАВАМ ЕМИЛ ОБРЕТЕНОВ БРАТОВАНОВ, да внесе сумата 4 680,05 лв /четири хиляди шестотин и осемдесет лева и пет стотинки/ по извънбюджетната сметка на община Иваново IBAN BG55UBBS80023300199810 BIC UBBSBGSF, ОББ, клон Русе в срок от 20 /двадесет/ работни дни от датата на подписване на заповедта., за което да се издаде запис на заповед в полза на Община Иваново.

Настоящата заповед да се обяви по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.КМЕТ: .............................

/ Д. Матеева /


с. 1

скачать файл