Идентификация на активно вещество сигурност всеки ден


с. 1

Формуляр

Б

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АКТИВНО ВЕЩЕСТВО
СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

Този формуляр е предоставен в подкрепа на формуляр А, точки:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.10.
4.12.
4.13.Търговско наименование на продукта:
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗАЯВИТЕЛЯ :
1.1. Координати на заявителя, притежател на удостоверението за разрешаване
1.2. Лице за контакт, упълномощено от заявителя по т. 1.1.
2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО :
Произход на активното веществоАдрес на завода за производство на активното вещество


Писмо за достъп до данните на активното вещество /фирмата, която дава писмо за достъп/


Общо наименование по ISO или предложено наименование


Химично наименование по UIPAC


CAS номер


Емпирична и структурна формула
3. ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ :Физично състояниеМинимална чистота (g/kg)4. ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА :Парно налягане


Летливост (константа на Хенри)Коефициент на разделяне n

октанол / вода

Точка на възпламеняване
Разтворимост във вода
ЗапалимостВзривоопасностОкислителни свойства5. БИОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА :
5.1. ФункцииХербицид
Инсектицид
Нематоцид
АкарицидРодентицид
Фунгицид
Растежен регулатор
Друго


/Уточнете/
5.2. Употреба (култура, вредител)

5.3. Начин на действие


6. ТОКСИКОЛОГИЯ ПРИ БОЗАЙНИЦИ:
6.1. Остра токсичност

Изпитване, предоставено в подкрепа на досието
6.1.1. LD50 орално за плъхДА
НЕ6.1.2. LD50 дермално за плъхДА
НЕ6.1.3. LС50 инхалаторно за плъхДА
НЕ6.1.4. Кожно дразнене (заек)ДА
НЕ6.1.5. Дразнене на очите (заек)ДА
НЕ6.1.6. Сенсибилизация на кожата (морско свинче)ДА
НЕ6.2. Хронична токсичност6.2.1. Изпитване в продължение на 28 дни орално при плъховеДА
НЕ6.2.2. Изпитване в продължение на 90 дни орално при плъховеДА
НЕ6.2.3. Изпитване в продължение на 90 дни орално при кучетаДА
НЕ
6.3. Генотоксичност6.3.1. Тест на Еймс

Положителен
Отрицателен

6.3.2. Тест за микроядра

Положителен
Отрицателен

6.3.3. Друг (уточнете)

Положителен
Отрицателен


6.4. Обща преценка

Предложена AOEL


Предложена ADI7. ОСТАТЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА:Изпитване, предоставено в подкрепа на досието

Наблюдения
7.1. Изследване на метаболизма при растенията

ДА
НЕ
7.2. Изследване на остатъчни количества

ДА
НЕ

7.3. Изследване на остатъчни количества при животни

ДА
НЕ
8. ОКОЛНА СРЕДА :Изпитване, предоставено в подкрепа на досието
81. DT50 ПочваДА
НЕ82. DT50 ВодаДА
НЕ
8.3. DT50 СедиментДА
НЕ8.4. Подвижност в почватаДА
НЕ


9. ЕКОТОКСИКОЛОГИЯ :
Остра токсичност

Изпитване, предоставено в подкрепа на досието
91. LD50 птици (ако са изложени)ДА
НЕ92. LD50 пчели (ако са изложени)ДА
НЕ93. LD50 земни червеи (ако са изложени)ДА
НЕИзследване на острата токсичност върху водната флора или фаунаДА
НЕ


10. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ И ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ :

11. НАБЛЮДЕНИЯ

Дата, печат, име и подпис на лицата по т. 1:/3
с. 1

скачать файл