Фондация “Подкрепа за реализация” “Support for realization“ Foundation


с. 1

Фондация “Подкрепа за реализация”

Support for realization“ Foundation

Видин 3700, ул. “Г.С.Раковски” №13, тел: 094 606 632, GSM: 0899 987 634, e-mail: sr_foundation@mail.bg
Съгласувал: …………………………

Е. Йосифова – Началник ЦСРИ28.08.2010 г.

ПРОЦЕДУРА

за подаване на жалби и оплаквания


 1. Жалби или оплаквания се подават от клиентите: деца и лица, и техните близки при: некачествено обслужване, неефективност, недостатъчна информация, уронване на човешкото достойнство и други.
 1. Центърът за социална рехабилитация и интеграция се задължава да уведоми клиентите си: деца и лица, и техните роднини по достъпен за тях начин /процедурата и друг подходящ информационен материал/ с реда за подаване на жалби и оплаквания.
 1. Центърът се задължава да постави на видно място кутия и книга за жалби и оплаквания и емотикони.
  1. Кутията за жалби и оплаквания се отваря в края на всяка седмица от нарочно сформирана Комисия със Заповед на Управителя на Центъра.

  2. Комисията изготвя Протокол от проверката, с който се запознава Управителя на Центъра.
 1. При идентифициране от страна на служител на Центъра на поведение или случай със съмнение за риск за дете – клиент /със или без затруднения в комуникацията/, веднага се уведомява родителя/настойника/попечителя.
 1. При идентифициране от страна на родителя/настойника/попечителя на нетипично за детето му поведение с опаснот от рискова ситуация, той предприема описаните в процедурата стъпки.
 1. Подаването на жалби от лицата, клиенти на Центъра се извършва в писмен вид, като ясно се излага проблема. За децата жалбата се подава от родителя, а при деца и лица със затруднена комуникация се използват емотикони.
 1. Жалбата се подава до Управителя на Центъра за социална рехабилитация и интеграция.
 1. Жалбата се входява в Регистъра за жалби с входящ номер. Описват се: дата; име и адрес на лицето, отправящо жалбата или оплакването; описание на съдържанието.
 1. Писмено отправените жалби и оплаквания се разглеждат от утвърдената със заповед на Управителя Комисия и от др. компетентни органи.
 1. Управителят на Центъра се задължава да уведоми писмено Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” и др. компетентни органи за всеки значим инцидент с децата със затруднена комуникация.
 1. Всеки член от екипа, обект на жалба или оплакване се отстранява до изясняване на случая. Същият се задължава в три-дневен срок да даде писмено обяснение по случая на Комисията по жалби и оплаквания.
 1. Лицето подало жалбата може да бъде поканено да участва при разглеждането й с цел доуточняване на обстоятелствата и обективност при вземане на решение.
 1. Управителя взема решение и писмено уведомява клиента в едномесечен срок от подаването на жалбата.
 1. Ако не се произнесе в посочения срок, както и когато решението не удовлетворява клиента, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от помирителен орган или от съда.с. 1

скачать файл