Днес, година, в гр. София, в съответствие с чл


с. 1 с. 2
ПРОЕКТ!

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
Днес, ............... 2012 година, в гр. София, в съответствие с чл. 51 "б" от Кодекса на труда (КТ) между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА, представлявано от проф. дин Сергей Игнатов - министър на образованието, младежта и науката, наричано по-нататък „МИНИСТЕРСТВО“

и

СЪЮЗА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА В БЪЛГАРИЯ (СРСНПБ), представляван от Самуил Шейнин – председател,СДРУЖЕНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (СДСОРБ), представлявано от Стефанка Балева – председател, наричани по-нататък „РАБОТОДАТЕЛИ“

и

СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, представляван от Янка Такева – председател,СИНДИКАТА „ОБРАЗОВАНИЕ“ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“, представляван от Юлиян Петров – председател,

НЕЗАВИСИМИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, представляван от Аспарух Томов – председател, наричани по-нататък „СИНДИКАТИ“


СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1. Страните по Колективния трудов договор (КТД) се задължават в хода на социалното партньорство да проявяват взаимно уважение, зачитане и съгласуване на интересите си за осигуряване на необходимите условия за функциониране на системата на народната просвета.

Чл. 2. В този договор държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена се наричат за краткост „учебни звена“, а работещите в тях – „работници и служители“.
II. ПРЕДМЕТ И ДЕЙСТВИЕ.

Чл. 3. Предмет на настоящия КТД са въпросите на трудовите, осигурителните и социалните отношения и на жизненото равнище, които не са уредени с повелителни разпоредби на КТ и подзаконовите нормативни актове.

Чл. 4. С колективни трудови договори на равнище, по-ниско от отраслово, могат да се договарят по-благоприятни условия за работниците и служителите от установените в този договор.

Чл. 5 Настоящите договорености са минимални и имат задължителен характер за работниците и служителите, членове на синдикалните организации и за работодателите, членове на организациите на работодателите - страни по договора, както и за присъединилите се работници и служители по реда на чл. 57, ал. 2 от КТ.

Чл. 6. Работниците и служителите, които не членуват в синдикатите - страни по договора, могат да се присъединят само към сключения от техния работодател КТД в учебното звено при условия и ред, определени от страните по договора.
III. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ.

Чл. 7. МИНИСТЕРСТВОТО информира социалните партньори за предстоящите промени в училищната мрежа.

Чл. 8. МИНИСТЕРСТВОТО, РАБОТОДАТЕЛИТЕ И СИНДИКАТИТЕ обсъждат и работят по въпросите, свързани с финансовото осигуряване на:


 • изпреварваща професионална квалификация на учителите, които ще преподават новото учебно съдържание;

 • изграждане на система за квалификация и кариерно израстване на педагогическите специалисти;

- допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за изграждане на умения за работа по проекти и програми в системата на образованието;

- развитие на наставничеството с цел оказване на методическа подкрепа на младите учители и задържането им в системата;

- поддържане и повишаване професионалната квалификация на работниците и служителите, съгласно чл. 228а от КТ.

Чл.9. При структурни промени МИНИСТЕРСТВОТО предоставя на РАБОТОДАТЕЛИТЕ И СИНДИКАТИТЕ разчети за броя на оставащите без работа учители и възможностите за допълнителна квалификация с оглед пренасочването им в системата на народната просвета.

Чл. 10. При прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 2 и т. 3 от КТ, в рамките на утвърдената численост на персонала, РАБОТОДАТЕЛИТЕ задължително спазват следните условия:

1. Разработват критериите за подбор, извършван на основание чл. 329 от


КТ, за което информират социалните партньори;

2. Информират СИНДИКАТИТЕ за: • причините и необходимостта от намаляване числеността на персонала;

 • броя и имената на подлежащите за съкращение по категории персонал, професии и специалности;

 • възможностите за пренасочване на освободения персонал;

3. Не прекратяват трудовите правоотношения на работници и служители в трудоспособна възраст, ако по същите специалности има работни места, които се заемат от пенсионери;

4. Не сключват нови трудови договори с външни лица, освен за длъжности, за които има специфични изисквания за заемането им;

5. Прекратяват трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ с работници и служители, членове на синдикатите - страна по договора, след предварително съгласие на съответната синдикалната организация в учебното звено.

Чл. 11. СИНДИКАТИТЕ се задължават в срок до четиринадесет /14/ дни да изразят съгласие по чл. 10, т. 5.

Чл. 12. РАБОТОДАТЕЛИТЕ запазват при възможност работните места на правоспособни учители с безсрочни трудови договори (по тяхно желание), които са назначени за временно изпълняващи длъжността „директор“ на учебното звено – за срока на договора.

Чл. 13. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ задължително отправят покана до СИНДИКАТИТЕ при разработване на следните документи:

- правилник за вътрешния трудов ред;


 • вътрешни правила за работната заплата;

 • правилник за дейността на училището;

 • график за ползване на платения годишен отпуск от работниците и служителите;

 • правилник за безопасни условия на труд и учене;

 • план за квалификационната дейност;

 • етичен кодекс;

- критерии по Раздел ІV от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета – за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал;

 • критерии за заемане длъжността „главен учител”.

(2) СИНДИКАТИТЕ разработват проект на КТД, два месеца преди изтичане на стария, а ако няма такъв – до един месец след началото на учебната година.

Чл. 14. РАБОТОДАТЕЛИТЕ задължително запознават работниците и служителите с настъпили изменения в нормативните документи за системата на народната просвета, както и такива отнасящите се до трудовите и осигурителните отношения на работещите в системата.

Чл. 15. МИНИСТЕРСТВОТО обсъжда с РАБОТОДАТЕЛИТЕ и СИНДИКАТИТЕ всички промени в нормативната уредба, отнасящи се до системата на образованието.

Чл.16.(1)МИНИСТЕРСТВОТО предоставя на СИНДИКАТИТЕ и РАБОТОДАТЕЛИТЕ информация за промените в училищната мрежа при поискване.

(2) МИНИСТЕРСТВОТО и РАБОТОДАТЕЛИТЕ предоставят на СИНДИКАТИТЕ информация, свързана с:

- изпълнението на бюджета по параграфи, придружени с обяснителна записка.

- прилагането на Наредбата за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета;

- социалните плащания;

- длъжностните щатни разписания, без лични данни;

- резултати от направени проверки на МОМН, РИО и други контролни органи.


Чл. 17 /1/ РАБОТОДАТЕЛИТЕ сключват срочни трудови договори с работниците и служителите при спазване на разпоредбите на чл. 68, т. 1 и § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на КТ.

/2/ При наличие на по-малка от ½ от минималната норма задължителна преподавателска заетост, работодателите сключват трудови договори на основание чл. 114 от КТ.

Чл. 18. В случаите, когато членове на СИНДИКАТИТЕ – страна по договора, работят с договор за заместване, след освобождаването на мястото от титуляра, се ползват с предимство при сключването на трудов договор.

Чл. 19 /1/За работниците и служителите в системата на народната просвета, членове на синдикалните и работодателски организации, страни по договора срокът на предизвестие при прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 1 – 3 от КТ е три месеца.

/2/За работници и служители, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, обезщетението на основание чл. 222, ал. 1 от КТ е три месеца.

/3/ При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работник или служител от педагогическия персонал, член на синдикална или работодателска организация, страни по договора, е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, то той има право на обезщетение от работодателя при отработени в системата на образованието, последните:

- над 25 години - 10 брутни работни заплати;

- от 15- 25 години – 9 брутни работни заплати;

- от 10- 15 години - 8 брутни работни заплати;

- 10 години – 7 брутни работни заплати.

/4/ При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят от непедагогическия персонал, член на синдикална или работодателска организация, страни по договора, е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение както следва:


 • за срок от 7 месеца, ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж;

 • за срок от 8 месеца, ако е работил през последните 15 години

Чл. 20. За работниците и служителите, членове на синдикалните и работодателски организации, страни по договора, обезщетението на основание чл. 331, ал. 2 от КТ е не по-малко от осемкратния размер на последното получено трудово възнаграждение.
IV. ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.

Чл. 21. Работната заплата на персонала в системата на народната просвета се определя в съответствие с наредба на МОМН, ВПРЗ и с КТД за системата на народната просвета.

Чл. 22. Структурните елементи на брутната работна заплата се индексират
съобразно политиката по доходите, договореностите на отраслово равнище и на ниво
учебно звено в рамките на годишния бюджет на звеното.

Чл. 23 Работниците и служителите от системата на народната просвета членове на страните по договора, получават допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1,2 на сто от основното месечно трудово възнаграждение.

Чл. 24. РАБОТОДАТЕЛИТЕ извършват увеличаване на работните заплати на заетите в учебните звена в срок и размер, определени при условията и по реда на постановление на Министерския съвет, Наредба на МОМН, КТД и вътрешни правила за работната заплата.

Чл. 25. (1) МИНИСТЕРСТВОТО и РАБОТОДАТЕЛИТЕ при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се заплаща допълнително трудово възнаграждение зачитат изцяло за придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата придобития трудов стаж до 01 юли 2007 година по трудово или служебно правоотношение.

(2) МИНИСТЕРСТВОТО и РАБОТОДАТЕЛИТЕ зачитат трудовия стаж, придобит след 01 юли 2007 година в друго предприятие на сходна или със същия характер работа или професия съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредба за структура и организация на работната заплата както следва:

- за педагогическия персонал – в съответствие с чл. 19, ал. 1 – 4 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (ДВ, бр.19, 2003 г.), както и в други отрасли и дейности по специалността от висшето образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” и „професионален бакалавър по...”, която ползва като учител;

- за непедагогическия персонал – съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България.

(3) Договореностите по ал. 1 се отнасят само за страните по настоящия договор.

Чл. 26. Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, КТД или на вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от КТ, към възнаграждението за отпуск се доплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.

Чл. 27. (1) За системата на народната просвета се определя минимална основна работна заплата, както следва:

1. Педагогически специалисти с ръководни функции:

- директори – 620 лв.;

- помощник-директори – 570 лв.;

2. Педагогически специалисти:

- младши учител, младши възпитател – 470 лв.;

- учител, възпитател и приравнените към длъжността „учител” – 490 лв.;

- старши учител и старши възпитател – 520 лв.;

- главен учител и главен възпитател – 550 лв.;

3. Непедагогически персонал: индивидуалните основни месечни работни заплати при нормална продължителност на работното време се определят в размери не по-ниски от минималната работна заплата за страната с вътрешни правила за работната заплата и/ или с КТД.

- за длъжности, не изискващи професионална квалификация – не по-малко от минималната работна заплата;

- - за длъжности, изискващи квалификация и образователен ценз – не по-малко от 110 % от минималната работна заплата;

Чл. 28 (1)Социалните партньори отстояват увеличаване на ЕРС при подготовката на проекта за всяка бюджетна година: за 2013 г. – не по-малко от 11 %, а за 2014 г. – не по-малко от 15 %.

(2).Индивидуалните основни работните заплати се увеличават с не по-малко от процента, с който се увеличава единния разходен стандарт.

Чл. 29. РАБОТОДАТЕЛИТЕ, при определяне на индивидуалната основна заплата, задължително отчитат образователно-квалификационната степен, квалификацията, професионалния опит и учителската длъжност.

Чл. 30. Индивидуалните работни заплати се определят от директора съобразно правилата и процедурите за определяне и изменение на основните работни заплати, приети с вътрешните правила за работна заплата.

Чл. 31. РАБОТОДАТЕЛИТЕ в рамките на годишния им бюджет при възможност предвиждат за работещите в сферата на средното образование допълнително трудово възнаграждение, разделено на три плащания или на друг принцип, уреден с вътрешни правила или с КТД на училищно ниво.

Чл. 32. Годишните средства за квалификация на педагогическите специалисти се определят в размер не по-малък от 0, 8 на сто от годишните средства за работна заплата и се предоставят за включването на педагогическите специалисти в квалификационни курсове, предварително обсъждани на педагогически съвет и със социалните партньори и утвърдени от директора.

Чл. 33. Страните по този договор се споразумяват минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения да бъдат, както следва:

1. За по-висока лична квалификация:

1.1. за професионална квалификационна степен:

а/ за V ПКС – 15.00 лв.;

б/ за IV ПКС –20.00 лв.;

в/ за III ПКС –30.00 лв.;

г/ за II ПКС –55.00 лв.;

д/ за I ПКС –70.00 лв.

1.2. за директори, учители и възпитатели в специални училища (дефектология) и ресурсни центрове - 22лв.

1.3. за преподаване учебни предмети на чужд език, без учебния предмет "чужд език" –25 лв.

1.4. за образователна и научна степен доктор или доктор на науките, която е свързана с изпълняваната работа – 70лв.

2. Когато има правно основание за плащане едновременно на допълнително
трудово възнаграждение за по-висока лична квалификация за професионална
квалификационна степен и образователна и научна степен "доктор" или "доктор на науките", на лицето се заплаща по-благоприятното допълнително трудово
възнаграждение.

3. За работа при тежки или утежнени условия за персонала, работещ в


специалните училища и специалните детски градини:

3.1. възпитателни училища-интернати и училища към местата за лишаване от свобода – не по-малко от 20 на сто от минималната основна работна заплата за съответната длъжност;

3.2. училища-интернати и детски градини за деца и ученици с нарушено зрение и увреден слух – не по-малко от 20 на сто от минималната основна работна заплата за съответната длъжност;

3.3. социално педагогически интернати – не по-малко от 15 на сто от минималната основна работна заплата за съответната длъжност;

3.4. оздравителни училища и детски градини, училища и училища-интернати за ученици с умствена изостаналост, болнични училища, на работещите в групи от деца, диабетно болни, специални детски градини за деца с умствена изостаналост – не по-малко от - 10 на сто от минималната основна работна заплата за съответната длъжност.

4. Учебен час над минималната норма задължителна преподавателска работа /лекторски час/ на педагогическия персонал се заплаща, както следва:

4.1. за учител с висше образование и образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ – не по-малко от 8лв

4.2. за учител с висше образование и образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по ...“ – не по-малко от 6лв.

4.3. за учител със средно образование – не по-малко от 4 лв.

Директорът на учебното звено създава организация за изплащане на лекторските часове до края на месеца, следващ този, през който са изработени.

5. На класните ръководители за консултиране на родители и ученици за воденена документацията на съответната паралелка се изплаща допълнително трудово възнаграждение с временен характер за цялата учебна година по 30 лева ежемесечно.

5.1. Допълнителното трудово възнаграждение в размер на 30 лв. на група по т. 5 се изплаща и на учителите в детските градини, и в подготвителна група в училищата.

6. Право на безплатна храна в размер на 3 лева дневно имат:


7. На педагогическите специалисти, извършващи допълнителна работа извън преките задължения се заплаща допълнително като лекторски часове, както следва:

7.1. за проверка на една писмена работа от конкурсен изпит, олимпиада и др. – 0,5 лекторски час;

7.2. изпитване на един ученик във формите на задочно, кореспондентско, индивидуално или самостоятелно обучение:

а/ председател на комисия – 0,3 часа;

б/ член на комисия – 0,2 часа;

7.3. провеждане на консултации със задочници – 1 час;

7.4. провеждане на държавен изпит по практика за придобиване на степен на професионална квалификация по специалност:

а/ председател на комисия – 8 часа;

б/ член на комисия – 5 часа;

7.5. проверка на една писмена работа на ученик от държавен изпит по теория за придобиване на степен на професионална квалификация по специалност или професия – за всеки преподавател – 0,5 час.

(2) РАБОТОДАТЕЛИТЕ заплащат допълнително възнаграждение в размер не по-малко от 60 на сто от основната работна заплата на замествания работник или служител, който освен своята работа или дейност работи по вътрешно заместване при условията на чл. 259 от КТ.

Чл. 34 (1) Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите и на училищното настоятелство информация за изпълнението на бюджета на училището по параграфи, подпараграфи и конкретни дейности.

(2) Данните за изпълнението на бюджета на училището следва да бъдат пълни, ясни и разбираеми, като включват изразходваните средства за работни заплати и осигуровки, за социални плащания и издръжка, придружени с обяснителни записки.

(3) Информацията трябва да бъде съпоставима с утвърдения бюджет на училището/ уточнения план за годината. Същата следва да съдържа данни за извършените промени по бюджета през периода, в т.ч. и за вътрешно компенсирани промени, както и информация за неразплатени разходи на училището при наличие на такива и възможностите за финансовото им осигуряване, чрез оптимизиране на разходите за годината.

(4) Копие от информацията по ал.1 се предоставя предварително на председателите на синдикалните организации, страни по договора.

(5) МОМН се задължава да разработи образец на бланка за финансовия отчет по чл.34.

V. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ.

Чл. 35. Разпределението на работното време, графиците за работа на смени, условията и реда за полагане и за заплащане на нощен и извънреден труд и отчитането на работното време се уреждат с КТ и Правилника за вътрешния трудов ред на всяко учебно звено, който се обсъжда и приема съгласно чл. 37 и чл. 181 от КТ.

Чл. 36. Работното време на педагогическите специалисти по време на учебните занятия включва: минимална задължителната преподавателска норма, участие в педагогически съвети и в работата на методическите обединения, консултации на ученици и родители, родителски срещи, и други задължения по длъжностна характеристика, както и самоподготовката, която се осъществява и извън учебните звена.

Чл. 37. Целодневният режим на обучение и възпитание на учениците се осъществява от двама учители или от учител и възпитател в рамките на минималната задължителна норма преподавателска работа.

Чл. 38. (1)На основание чл. 156а от КТ, за членовете на синдикатите и на организациите на работодателите, страни по договора, се определят по-големи размери на отпуски по чл. 155 и 156 от КТ, както следва:

1. Размерът на основния платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 от КТ се определя на 28 работни дни;

2. Работници и служители от непедагогическия персонал със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер на не по-малко от 34 работни дни;

3. Размерът на удължения платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 5 от КТ и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските за педагогическите кадри се определя общо на 56 работни дни.

4. Допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, т. 2 от КТ – не по-малко от 8 работни дни. Списъкът на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден, се определя от РАБОТОДАТЕЛИТЕ и СИНДИКАТИТЕ в съответствие с чл. 139а от КТ.

(2) До 5 дни, обявени от министъра на МОМН и/ или кметовете на общините за неучебни, по независещи от страните причини / природни бедствия, епидемии и други/, да се считат за служебен отпуск по смисъла на чл. 161 КТ за страните по договора.

Чл. 39. При ползване на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ на работниците и служителите, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, се изплаща възнаграждение от работодателя по реда на чл. 177 от КТ.

Чл. 40. На основание чл. 168 от КТ, на работници и служители, членове на синдикалните и на работодателските организации, страни по договора, се предоставя допълнителен платен отпуск както следва: с две деца до 18-годишна възраст – 2 работни дни, а с 3 и повече деца до 18-годишна възраст – 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година.

Чл. 41. При условията на чл. 40 право на този отпуск има работник или служител, който вместо майката се грижи за отглеждането на детето.

Чл. 42. Работник или служител, член на РАБОТОДАТЕЛИТЕ и на СИНДИКАТИТЕ, страна по договора, които учат след съгласието на своя работодател в средно или висше училище без откъсване от производството по специалност, приложима в учебното звено, ползват платен отпуск за обучение съгласно чл. 169 и чл. 170 от КТ.

Чл. 43. РАБОТОДАТЕЛЯТ може да разрешава платен служебен отпуск по смисъла на чл. 161 от КТ за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Отпускът се разрешава при условие, че квалификационната форма е свързана с изпълняваната длъжност.

Чл. 44. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ и СИНДИКАТИТЕ на основание чл. 173, ал. 1 от Кодекса на труда съвместно изготвят графика за ползването на платените годишни отпуски за календарната година на работниците и служителите на ниво учебно звено.

(2) При необходимост от промени в графика за ползване на платения годишен отпуск, същите се извършват по реда на ал. 1
VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ.

Чл. 45.(1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ и първостепенните разпоредители с бюджетни кредити осигуряват ежемесечно средства за фонд „Социално-битово и културно обслужване“ в размер на 3 на сто от средствата за работна заплата.

(2).Редът за разпределение за ползване на средствата за фонд „Социално-битово и културно обслужване“ се определя от общото събрание на работниците и служителите в учебното звено.

Чл. 46 (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ и първостепенните разпоредители с бюджетни кредити изплащат транспортните разноски на пътуващите учители в размер на 85 на сто от стойността на абонаментните карти или билетите, в съответствие с Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България.

(2) Транспортните разходи по ал. 1 се изплащат на педагогическите специалисти – членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, които вече са в трудови правоотношения и тогава, когато на трудовата борса се появи работник от същата специалност от населеното място.

(3) Транспортните разноски се изплащат за времето, когато работещите са били на работното място.

Чл. 47. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ и първостепенните разпоредители с бюджетни кредити осигуряват средства за представително облекло на работници и служители педагогически специалисти, членове на синдикатите и работодателите, страни по договора, в размер на не по-малко от 1, 4 от минимална работна заплата в съответствие с наредбата на министъра на образованието, младежта и науката за представителното облекло на педагогическия специалист.

(2) РАБОТОДАТЕЛИТЕ и първостепенните разпоредители с бюджетни кредити осигуряват безплатно работно облекло на работници и служители от непедагогическия персонал, членове на синдикатите и работодателите, страни по договора, в размер на не по-малко от 1,4 от минимална работна заплата в съответствие с Наредбата за безплатното работно и униформено облекло.

(3) Работното облекло по ал. 2 и средствата по ал. 1 се предоставя на работника или служителя в деня на постъпването му на работа.

VII. УСЛОВИЯ ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ И ЗА РАБОТА НА СЪВЕТИТЕ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

Чл. 48 (1) В съответствие с чл. 46 от КТ за осъществяване на синдикална дейност МИНИСТЕРСТВОТО и РАБОТОДАТЕЛИТЕ осигуряват безвъзмездно необходимите материални условия на СИНДИКАТИТЕ – помещения, ползване на размножителна техника, компютри, интернет, материали и други, необходими за осъществяване на техните функции.

(2) МИНИСТЕРСТВОТО осигурява безвъзмездно необходимите материални условия на РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ – помещения, ползване на размножителна техника, компютри, интернет, материали и други, необходими за осъществяване на техните функции.

Чл. 49. (1) За осъществяване на синдикална дейност в една календарна година се ползва платен отпуск по чл. 159 от КТ в размер, както следва:


с. 1 с. 2

скачать файл