Асоциация за европейско партнорство /аеп


с. 1


Асоциация за европейско партнорство /АЕП/

бул. Македония 20, 1606 София, тел. 02/ 9521829, факс 02/ 8524235, e-mail: office@aep-bg.org, www.aep-bg.org


Във връзка с изпълнението на проект „Активни и стабилни структури на СГО за по-ефективна и прозрачна администрация” по ОПАК Асоциацията за европейско партньорство подготвя Информационен пул за сдруженията с нестопанска цел в областите София-град и Софийска област.


За включване в Информационния пул моля попълнете въпросника, отбелязвайки със знак “ХВашия отговор
АНКЕТНА КАРТА
Наименование на сдружението

Народно читалище "Емил Шекерджийски"


Адрес

1303 София ,

бул. "Ал. Стамболийски" 50
Председател/ Президент

Жозеф Коен
Контакти:

Тел.

02/ 987 44 17Факс:


E-mail:

emil_shek@abv.bg

Интернет страница:Как сте регистрирани: в частна полза  в обществена полза

Област на дейност:
 Отраслова/ Браншова  Обществени групи в неравностойно положение
 Професионална насоченост Екология (в съчетание с професионална

насоченост и изкуство и култура)


 Образование и възпитание  Спорт
 Синдикална дейност  Религия
 Изкуство и култура  Друга:Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
с. 1

скачать файл