1. Общи условия: При изпълнение на доставката, Изпълнителят е длъжен


с. 1
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за доставка на дърва за горене и въглища за нуждите на структурите на ГДГП


1. Общи условия: При изпълнение на доставката, Изпълнителят е длъжен да спази изискванията на Възложителя, в одобрената документация за участие в обществената поръчка при условията на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, проекта на договор за изпълнение на поръчката, действащите нормативни изисквания за този вид дейност, в т.ч. за качество на доставените дърва за огрев и въглища.
2. Технически изисквания към доставения материал:

2.1. Дървата за горене трябва да бъдат:

- полусухи или сурови;

- от твърди широколистни дървесни видове (габър, благун, дъб и бук);

- с дължина 1,00 м;

- с диаметър над 14 см в тънкия край;

- да бъдат гладко окастрени от клоните.

2.2. Въглищата да бъдат черни, обогатени и да отговорят на следните качествени показатели:

- размер на зърната - от 20 до 200 мм;

- допустима обща влага - 10,5 %;

- пепел на сухо гориво -максимално допустимо - 17,5 %;

- долна топлина на изгаряне на работно гориво - 6 000 ксаl/kg;

- обща сяра на сухо гориво - 2,1%.
3. Необходимите количества дърва за горене и въглища, обект на доставката, както и мястото на доставка са подробно описани в Приложение №1, към Технически изисквания за изпълнение на услугата.

Обществената поръчка е разделена на 35 обособени позиции – 33 за доставка на дърва за горене и 2 за доставка на въглища, като всяка обособена позиция отговаря на мястото за доставка в конкретна структура на ГДГП.


4. Други технически изисквания:

4.1. Съпроводителни документи при извършване на доставки:

4.1.1.Доставените в складовете на ГДГП дърва трябва да бъдат придружени с документ доказващ законния им произход и експедиционна бележка.

4.1.2.Доставените в складовете на ГДГП въглища трябва да са придружени с декларация за съответствие с техническите изисквания на възложителя.

4.2. Приемане на доставките:

4.2.1.При извършване на доставката, упълномощени длъжностни лица на Възложителя извършват проверка и между тях и представител на Изпълнителя се подписва Протокол за съответствие на доставените дърва за огрев и въглища с техническата спецификация на Възложителя и офертата на Изпълнителя. Протокол за съответствие се подписва след представяне на съпроводителните документи при извършване на доставката.

4.2.2.Приемо-предавателен протокол между Изпълнителя и упълномощени от Възложителя лица се подписва след подписване на протокол за съответствие.

4.2.3.При условие, че доставените дърва за огрев и /или въглища не отговарят на техническата изисквания на Възложителя и офертата на Изпълнителя, доставката се отказва, за което упълномощените длъжностни лица уведомяват Възложителя. При отказ за приемане на доставката, Изпълнителят в десетдневен срок е длъжен да достави дърва за огрев и/или въглища, които съответстват на техническата спецификация на Възложителя и офертата на Изпълнителя.

4.3. В предложената цена задължително да бъдат включени:

4.3.1. всички разходи за добив, товарене, транспорт до съответния склад на Възложителя, разтоварване и подреждане на дървата за горене;

4.3.2. всички разходи за товарене, транспорт до съответния склад на Възложителя и разтоварване на въглищата.
Приложение №1: Необходими дърва за горене и въглища за нуждите на структурите на Главна дирекция “Гранична полиция” за отоплителен период 2013 - 2014 г.

Приложение № 1 към Технически изисквания


Необходими дърва за горене и въглища

за нуждите на структурите на Главна дирекция “Гранична полиция”за отоплителен период 2013 - 2014 г.
РДГП

Структура на РДГП

Място на доставка

ед. мярка

Коли-чество

Лице за контакт, телефон

 

I. Дърва за горене

1

Драгоман

ГПУ - Трън

гр. Трън

куб.м

90

Станой Тодоров Милтенов 0888943785

2

ГПУ - Чипровци

гр. Чипровци

куб.м

25

Ангел Кирилов Пешев 0889886949

3

ГПУ - Белоградчик

гр. Белоградчик

куб.м

110

Людмил Петров Иванов 0886709253

4

База Говежда

с. Говежда, общ. Георги Дамяново

куб.м

35

Ангел Кирилов Пешев 0889886949

5

Кюстендил

ГПУ - Гюешево

с. Гюешево

куб.м

100

Николай Мирчев 0887303026

6

ГОДГ - Ваксево

с. Ваксево

куб.м

20

Николай Мирчев 0887303026

7

ГПУ - Златарево

общ. Петрич

куб.м

120

Стефчо Банов 0888955884

8

ГОДГ - Микрево

с. Струмяни

куб.м

20

Стефчо Банов 0888955884

9

Смолян

РДГП Смолян

гр. Смолян

куб.м

40

Димчо Аврамов Пеев

0888 654 01810

ГПУ - Гoцe Дечев

гр. Гоце Делчев

куб.м

90

Димитър Крумов Смилков

0888 943 23411

ГПУ - Доспат

гр. Доспат

куб.м

70

Росен Росенов Пържанов

0888 972 96812

ГПУ - Рудозем

гр. Рудозем

куб.м

80

Красимир Илков Милев 0879555074

13

ГПУ - Златоград

гр. Златоград

куб.м

60

Валентин Маринов

0888 767 07414

ГПУ - Крумовград

гр. Крумовград

куб.м

20

Радослав Вълков Краев 0888 444 598

15

ГПУ Ново село

с. Гебран, общ. Ново село

куб.м

10

Величка Георгиева

0889 522 49516

ГПУ - Петрич

гр. Петрич

куб.м

30

Венцислав Ждрапански 0886/ 089 888

17

Елхово

РДГП - Елхово

гр. Елхово

куб.м

25

Янчо Бахчеванов 0885201222

18

ГПУ - Малко Търново

гр. Малко Търново

куб.м

100

Александър Александров 0888214854

19

с. Резово

куб.м

30

20

с. Граматиково

куб.м

20

21

с. Звездец

куб.м

35

22

ГПУ - Болярово

гр. Болярово

куб.м

10

Янчо Стоянов 0885790504

23

с. Воден

куб.м

10

24

ГПУ - Елхово

обект Кирилово

куб.м

5

Костадин Терзиев 0885282295

25

с.Радовец

куб.м

10

26

ГПУ - Средец

гр. Средец

куб.м

40

Димитър Желязков 0889803211

27

Бургас

ГПУ - Варна

гр. Варна, кв. Галата

куб.м

35

Стефан Василев 0889660021

28

Район Несебър

гр. Несебър

куб.м

7

Николай Колев 0889522816

29

Район Поморие

гр. Поморие

куб.м

5

Николай Колев 0889522816

30

м. "Ченгене скеле"

м. "Ченгене скеле", гр. Бургас

куб.м

20

Николай Колев 0889522816

31

Русе

ГПУ - Сомовит

с. Сомовит

куб.м

14

Надка Хайгърова-Капитанова 0888003745

32

ГПУ - Силистра,

гр. Силистра

куб.м

70

Георги Хърватев 0888904123

33

ГПУ - Генерал Тошево

гр. Генерал Тошево

куб.м

6

Георги Георгиев 0988917179

 

 

общо количество дърва:

куб.м

1362

 

 

II. Въглища

34

 

ГПУ Белоградчик

гр. Белоградчик

т.

6

Людмил Петров Иванов 0886709253

35

 

ГПУ - Рудозем

гр. Рудозем

т.

25

Красимир Илков Милев 0879555074

 

 

общо количество въглища:

т.

31

 с. 1

скачать файл