Програма за заместване от учители неспециалисти Замесване от Валентина Свечева Педагогически съветник
Разглеждане на модела decides – който се прилагат за систематично решаване на проблеми тренинг 18.37kb. 1 стр.


Геронтопсихологията е дял от психологията, който се занимава с психологическите проблеми на хората над средна възраст
Това е опосредствано от повишаването на жизненото равнище, постиженията на медицината и различни други социално-културни фактори 50.04kb. 1 стр.

1. Интервю публикувано във вестник „Всичко за жената” в броя от 05. 2004 година
Искайте мнението на съпруга, казвайте “не” на детето и не го допускайте да спи в спалнята ви, съветва френският психоаналитик 187.16kb. 1 стр.

Публикации монографии
Ресоциализационна перспектива за жени изтърпяващи наказание лишаване от свобода, Трудове на вту т 6, кн 4 2001 14.88kb. 1 стр.

Код. Наименование на учебната дисциплина
Писмен тест 1 (33%), писмен тест 2 (33%), писмен изпит – разработване на тема (33%) 59.35kb. 1 стр.


На основание чл. 393, ал. 2 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 180, ал. 4 от Закона за мвр, т. 1 на раздел А.ІІІ, т. 5 на раздел Б
Закона за мвр, т. 1 на раздел А.ІІІ, т. 5 на раздел Б.ІІ от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” към Министерство на правосъдието и т 51.76kb. 1 стр.

Практикум по организационна психология // изд."Фабер", В. Търново, 2012 г., 246 стр
Велислава Атанасова Чавдарова, преподавател в катедра ”психология”, Философски факултет, вту”Св св. Кирил и Методий” 68.09kb. 1 стр.


Лекция Феноменология на човешкия жизнен свят: как човекът присъства в битието Същностни черти на преживяването
Ето защо, по-нататък ще разглеждаме психическата реалност като съставена от “поток” на преживявания, подобни и различаващи се в много отношения. Най-общо преживяването може да бъде определено като конкретно психично явление 195.46kb. 1 стр.


Лична информация
Преподавател в катедра “Психология и социални дейности” в Педагогическия факултет на пу “Паисий Хилендарски” 52.55kb. 1 стр.


С името Пушкин веднага се асоциира не друг, а образът на Онегин. С романа си "Евгений Онегин" той поставя редица големи и от особена важност за живота на обществото проблеми
Онегин” той поставя редица големи и от особена важност за живота на обществото проблеми. Такива са проблемите за положението на прогресивно мислещия и критично настроен млад човек, за неговото бъдеще и щастие, за любовта и семейството 69.39kb. 1 стр.

Черноризец храбър
Категорията психика и психологическата наука. География на психичното: панпсихизъм; биопсихизъм; антропопсихизъм; зоопсихизъм; невропсихизъм. Психично и идеално. Онтологични аспекти на психиката. Понятията психика и душа 114.73kb. 1 стр.

Лекция Как е възможно разгадаването на вътрешния свят: теории и изследователски практики
Преоткриването става в други термини като част от аргументите са остарели, а други наистина са нови. Такъв кръговрат на базови предположения дава възможност идеите в психологията да се преподават не като нови и стари, а като възвръщащи се 345.06kb. 1 стр.

Лекция Личност и жизнено дело
Човешкият индивид не се ражда личност. Той се ражда с общочовешки заложби, между които особено важна е възможността да стане личност в своя жизнен път. Преди да представим нашата концепция за личността ще разгледаме традиционните определения 211.45kb. 1 стр.