Книги и учебници
Престъпността, нейните причини и превенция във Въоръжените сили на Република България, С., 2003 г 11.75kb. 1 стр.


Емигранството има пол
Гърция, и към другите страни на Южна Европа са създалата се заетост на неофициалния сектор на труда, ограничената държавна помощ и предлаганите от държавните ведомства грижи, празнота, която идват да запълнят с 31.34kb. 1 стр.

Заседание вторник, 1 април 2008 г., 15. 00 ч и сряда, 2 април 2008 г., 00 и 15. 00 ч
Доклад относно Екологичното въздействие на запланувания газопровод в Балтийско море, който ще свързва Русия и Германия 244.35kb. 1 стр.

Доклад за оценка на България
Това правило е прилагано последователно от българските съдилища. По принцип, компетентните български власти могат да прилагат директно разпоредбите на uncac 226.34kb. 1 стр.

Заседание на Съвета Външни работи Люксембург, 22-23 април 2013 г. Председател г жа Катрин Аштън
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 207.79kb. 1 стр.

I. Копирайте, изтегленият от сайта файл elf exe В директорията, съдържаща програмата elf по подразбиране това е C:\Program Fiiles\Elf for Windows\името на фирмата
Копирайте, изтегленият от сайта файл elf exe в директорията, съдържаща програмата elf по подразбиране това е C:\Program Fiiles\Elf for Windows\името на фирмата 20.22kb. 1 стр.

Уважаеми господа
Във връзка с обявения открит конкурс за възлагане на горепосочения обект на поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва 249.45kb. 2 стр.

Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществена поръчка
В открита процедура, във връзка с чл. 14 ал. 3 от зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет 604.75kb. 3 стр.

Депозитен списък на книги №17/2013 г
Аксиологически аспекти на общественото мнение – Варна 2010. Наука и икономика, 2012 – 3 екз 73.07kb. 1 стр.

Образец! До директор на
Предлагаме да изпълним предвидените смр за обекта, за срок от ( с думи) календарни дни съгласно условията на договора 194.48kb. 1 стр.

Закон и свобода богослужение на 29 август, неделя, сутрин Водещ: п-р Ст. Алексиев Проповед: п-р Д. Игнатов Презентация: Илонка Вълчева славословие призив: Притчи 16: 1-9 Молитва Песен : О, мили Господи ела еп 13 (дп 10)
Днес имаме трудната задача да изкачим още един връх в Свещеното писание и да проверим собствената си способност да схващаме дълбочината на Божието откровение за духовните истини 109.21kb. 1 стр.

Тръбен кладенец – „Рекар Приселци”, с дълбочина 179м, намиращ се в пи №5844. 501. 698, по плана на с. Приселци, общ. Аврен, област Варна
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район обявява: инициатива на „Рекар” оод, за водовземане на подземни води от тръбен кладенец тк-1 „Рекар Приселци” 21.07kb. 1 стр.

1. Резюме на петицията Вносителят се оплаква от голямото транзитно движение (13 000 превозни средства на ден) през село Сулц-ле-Бен в Елзас
Относно: Петиция 0907/2012, внесена от Alain Roth, с френско гражданство, от името на Soultz rd422, подкрепена от приблизително 70 подписа, относно транзитното движение през село Сулц-ле-Бен в региона Елзас (Франция) 19.3kb. 1 стр.

"Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете"
Божии. Иисус Христос, който слезе на земята, за да ни примири с Бога, основа Църквата си, в която установи да се извършват от апостолите и техните приемници св тайнства 13.86kb. 1 стр.

Предстоящи за разглеждане граждански и търговски дела в окръжен съд гр. Пазарджик за периода 13. 06. 2011 г. – 17. 06. 2011 г
Търговски дела в окръжен съд гр. Пазарджик за периода 13. 06. 2011 г. – 17. 06. 2011 г 46.97kb. 1 стр.

{peti}Комисия по петиции
Петиция №1132/2003, внесена от Elena Magni, италианска гражданка, за недопустимостта на гръцка такса за превоз на пътници по море 22.37kb. 1 стр.

Елена грънчарова
На основание чл. 14,ал. 4,т. 2 от зоп, във връзка с Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, чл. 101 „а” и сл от Закона за обществените поръчки 68.24kb. 1 стр.

Първи раздел втори
Упи і-19,265,266,267 произв дейности-упи-і-19,265,266,267-хотел произв скл обслужващи 48.77kb. 1 стр.

Елена Андреева
Коледа празнувахме, бях я турила така на леда и тя как се хлъзна и се счупи и аз си казах: “Тази година нещо ще ми се случи.” Стомната, която ми е дал Учителят да ми се счупи 90.67kb. 1 стр.