Конспект за кандидат-докторантски изпит по специалност " физика на елементарните чатици и високите енергии "
Пространство на Минковски, преобразования на Лоренц, релативистки инварианти, ефективна маса 43.75kb. 1 стр.

Ту-софия катедра" физика" фксу група 67 Станислав Цветков Бързаков Специалност: кс
Упражнение : 1 Температурен коефициент на електрическо съпротивление на метален резистор и термистор 29.63kb. 1 стр.

Доц. Г. Велинов в края на миналия век френският учен Анри Бекерел открива, че някои минерали, съдържащи елемента уран, излъчват невидими лъчи, предизвикващи потъмняването на фотоплака
По-късно Мария и Пиер Кюри изучават това явление и установяват, че лъченето се дължи на самоволно разпадане на атомите на урана. Това явление е наречено естествена радиоактивност и по-късно е наблюдавано и при други атоми на химически 261.9kb. 1 стр.Играта на живота и как да я играем
Флорънс Сковъл Шин (1871 1940) е една от най-известните писателки в сферата на духовната литература, създала класически произведения сред книгите за личностно усъвършенстване 783.63kb. 5 стр.

С писмо от 2 октомври 2012 г
Относно: Становище относно правното основание на предложението за директива на Съвета за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата 102.2kb. 1 стр.

Количествени характеристики и закони на топлинното излъчване
И накрая част от потока, проникнал през тялото, се поглъща 123.51kb. 1 стр.

Програма по анатомия за студенти от ІІ медицински курс летен семестър 2012/2013
Топографска анатомия на шията. Подкожни елементи. Шийна фасция. Области на шията 45.79kb. 1 стр.

Катедра физиология и патофизиология, унс по физиология конспек т
Понятие за хомеостаза. Видове регулаторни системи и механизми на регулация. Нива на физиологична регулация. Нервни и хормонални механизми на регулация 121.33kb. 1 стр.

Автобиография на пр. Диана Димитрова Нешкова
Преподавател по дисциплината „Защита на населението и околната среда” във вту “Св св. Кирил и Методий”, катедра “Археология” към Историко-юридически факултет 10.16kb. 1 стр.


Програма по дисциплината: оптика
Целта на курса е да запознае студентите с основните закономерности и явления от областта на линейната вълнова оптика и техните приложения главно в медицината 91.61kb. 1 стр.

Джеймз баучър
Материалът изисква някои основни познания по физиология, анатомия и биохимия на животните и човека. По всеки проблем отначало се обсъждат общите биофизични закономерности 129.81kb. 1 стр.


Уважаеми колеги
Бк (в това число в авиацията, ж п транспорта и в енергетиката (атомна и топлинна)), създаването на система за повишена радиационна безопасносност, създаване на обединения от фирми за повишаване на конкурентноспособността им и др 535.2kb. 2 стр.

На 5 април, при огромен интерес, театрален колектив „Димитър Делчев при Образцово „Народно читалище св св. Кирил и Методий-1894 г гр
На 5 април, при огромен интерес, театрален колектив „Димитър Делчев” при Образцово „Народно читалище св св. Кирил и Методий-1894 г. –гр. Първомай” представи пред публика последното преработено издание на пиесата „Районна болница” на Христо 24.66kb. 1 стр.

Конспект за кандидат-докторантски изпит по научна специалност "Радиофизика и физическа електроника"
Ток във вакуум при отсъствие и наличие на пространствен заряд. Закон на Чайлд-Ленгмюр 19.04kb. 1 стр.

Конспект за кандидат-докторантски конкурс по направление физически науки електрични, магнитни и
Едноелектронно приближение при решаване квантово-механичната задача за сътоянията на електроните в кристала 19.93kb. 1 стр.

Закон на Нютон за гравитацията. Кеплерова задача. Галилееви и Лоренцови трансформации. Специална теория на относителността
Механика. Принципи на динамиката в класическата механика. Кинетична и потенциална енергия. Импулс. Момент на импулса. Закони за запазване в механиката 26.3kb. 1 стр.