Борис Димитров Грозданов е изпълнил и надвишава изискванията за научната длъжност „доцент. Основанията ми за това заключение са следните: Научната биография
В самото начало на това становище като член на журито, след запознаването с основния труд на д-р Борис Грозданов, приложен за този конкурс: a priory Revisability in Science, както и с останалите му публикации, аз заявявам 46.11kb. 1 стр.

1. Формалният ред Човешкият индивид ще бъде мислен най-напред във формалната рамка на неговото участие в рода в човешкия род
Индивидът може да бъде разпознат чрез определените означения на пространството и времето, където това единство е положено като «съществувание» в своята определеност 111.64kb. 1 стр.

«Между свещеното и светското: към проблема за континуитета и дисконтинуитета във философията на Пол Рикьор»
Франция: екзистенциализъм – персонализъм» и получава образователната и научна степен «Доктор» по «Философия». Избрана е за старши научен сътрудник по История на философията през 1995 г за нуждите на секция «История на философията» 85.07kb. 1 стр.

Как да говорим с децата?
Разговорът с детето фактически започва още когато фетусът е в майчината утроба за това се използва терминът ''фетално общуване'' 25.85kb. 1 стр.„Един задочен спор Д. Михалчев vs. О. Шпенглер". 2009. сп. „Философия" кн. София
Един задочен спор — Д. Михалчев vs. О. Шпенглер”. 2009. сп. „Философия” кн. София 7.6kb. 1 стр.


Рецензия за дисертацията на Галин Пенев Пенев
Философия, научна специалност Естетика (Философия на културата) 67.49kb. 1 стр.

Студии и статии
Бъчваров,Стоян. Феноменологическият подход към “ ейдосите”.,-В: сп. Философия,бр3/2005 12.2kb. 1 стр.

Заглавието на тази книга на еврейски е "Koheleth", което означава "един, който говори в събрание." Също така, означава "еклисиаст" или "проповедник
Заглавието на тази книга на еврейски е “Koheleth”, което означава “един, който говори в събрание.” Също така, означава “еклисиаст” или “проповедник.” Думата “проповедник” се среща седем пъти в книгата и се отнася за говорещия, или пишещия /1: 1 16.91kb. 1 стр.

Лични данни Име: Енгелсина Илиева Тасева-Самодивкина Дата на раждане
Доктор 1989 г., И-т по философия на бан, тема: «Гносеологичен анализ на концепциите за съществуване на математичните обекти» 77.96kb. 1 стр.


Доктор на философските науки
Логико-епистемологичен анализ на юдаизмa и християнството /диалектически принципи на религията/” 67.7kb. 1 стр.

Международен симпозиум "Свети Константин Кирил Философ дипломат, книжовник, равноапостол", посветен на 1140 г
Образът на Невидимия. Университетско издателство „Св св. Кирил и Методий“, Велико Търново (2011) 25.33kb. 1 стр.

Изисквания към структурата на философското есе
Съдържанието на темата се изгражда около аргументи, които произтичат от нея. Сериозен недостатък е несъответствието между тема и съдържание 24.93kb. 1 стр.

Клайв Баркър „Кървави книги“, том 2
За този синдром няма граници: един и същи ритуал се повтаря и в обществената баня, и в конферентната зала. Както езикът неизбежно се стреми към болния зъб 91.12kb. 1 стр.


За студенти) „…и вдъхна в лицето му дихание за живот, и стана човекът жива душа” (Бит. 2,7) Изготвил: отец Йоан-Милен Найденов Молитва към Светия Дух
Светия Дух. Въпреки, че имат една и съща етимология терминът пневматология не трябва да се обърква нито с pneumologia (пневмология – клон в медицината, който се занимава с дихателните пътища) нито пък с пневматомахия 1155.02kb. 17 стр.

Икономически идеи и техните представители в древна гърция и рим
Икономическата наука се формира в по-късен етап. Икономическите идеи са били прикачени към възгледите на древните философи 617.34kb. 5 стр.

Протофилософските принципи в зороастризма
Никога не се отричай от трите най-важни добродетели: добрите мисли, добрите думи и добрите дела!” 156.07kb. 1 стр.