Програма за малки проекти на глобалния екологичен фонд
Западна Стара планина по 150 км туристически маршрут „Западен Балкан” преминаващ през 10 малки населени места, чрез интерпретацията му, обучаване на местните хора и посетители за значимостта му 717.81kb. 6 стр.

Бележки на председателя Херман ван Ромпьой след заседанието на Европейския съвет
Приключи една продуктивна среща на високо равнище. Снощи решихме да предприемем действия в две ключови направления 44.57kb. 1 стр.

Решение по дело c 370/12 Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland, The Attorney General
Правото на Съюза допуска държавите членки, чиято парична единица е еврото, да сключат и ратифицират Договора за създаване на емс 117.85kb. 1 стр.


Проект bg051PO001 05„Да направим училището привлекателно за младите хора”
Възнаграждение за взет час по иид с включени осигуровки за сметка на осигуряваното лице 97.07kb. 1 стр.

Община иваново
Зспзз е заявено желание с вх. № И-3003/23. 06. 2010 г на основание чл. 37в, ал. 4 от зспзз и съгласно определеното средно рентно плащане със Заповед № рд08-02/03/04/05/06/07/08/09 от 15. 01. 2010 на Областна дирекция „Земеделие” Русе 163.01kb. 1 стр.

От арх. Весела Георгиева, зам
Относно: Работа на Комисията по бюджет и финанси и организационни въпроси за периода май 2012г. – май 2013 г 73.38kb. 1 стр.

2013 г. Списък на одобрените проекти от сесия за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално и танцово изкуство 2013 г
Списък на одобрените проекти от сесия за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално и танцово изкуство 2013 г 57.91kb. 1 стр.

По време на представянето Община Велико Търново изрази готовност в партньорство с Община Байоне, Франция да реализират съвместен проект
Национална мрежа за децата представи 13 добри практики в областта на политиките за деца и семейства 1207.98kb. 4 стр.

1 Оценъчната база, използвана при изготвянето на финансовия отчет е хил лв
Еми” ад е “действащо предприятие”. Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. “еми” ад се е съобразило с всички законови 115.01kb. 1 стр.


Родена е на 4 март 1958 г в град Исперих
През 1981 г завършва Висшето техническо училище “Ангел Кънчев” в Русе и получава магистърска степен по технология на машиностроенето 20.06kb. 1 стр.

Доклад резултатите от извършения одит на
Одитът се извърши в изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2005 г и на основание заповед на директора на Териториалното поделение на Сметната палата – София 50.97kb. 1 стр.

Основната дейност на мвф се отнася до макроикономическата политика и политиката по отношение на финансовия сектор
Към тях се отнасят: общият обем на разходите (и техните основни компоненти, такива като потребителските разходи и търговските инвестиции), производството на продукция, заетостта и инфлацията, а също така платежния баланс на страната т е 873.04kb. 6 стр.

Съдържани е
Никопол Настоящата обществена поръчка се финансира по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 673.66kb. 3 стр.

Крайно класиране
Крайното класиране на допуснатите кандидати за външен специалист в сектор „Финансово планиране и плащания”, отдел „Финансово управление и контрол” към гд „Програмиране на регионалното развитие” е както следва 13.27kb. 1 стр.

12 февруари 2010 г. Тема: здравеопазване лекарите искат реформа, но друг път
Промените задължават здравната каса да работи само с болници, които имат достатъчно специалисти на трудов договор, за да могат да осигурят 24-часови дежурства по клинични пътеки. Заради тези правила част от болниците ще останат без финансиране и 805.5kb. 3 стр.


Доклад на комисията до европейския парламент и съвета системата на Европейските училища през 2011 г
Преразглеждане на таблицата с възнагражденията на командированите учители/наетите на място учители Error: Reference source not found 184.21kb. 1 стр.

За резултатите от извършения одит на системите за финансово управление и контрол в Община Елин Пелин за периода от 01. 01. 2007 г до 30. 09. 2008 г
Въз основа на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата за 2009 г е извършен одит на системите за финансово управление и контрол в Община Елин Пелин, който обхваща периода от 01. 01. 2007 г до 30. 09. 2008 г 193.87kb. 1 стр.

Доклад за дейността на „Трейс Груп Холд ад
Виор-Велика морава” със седалище гр. Белград на стойност 369 619. 83 евро. На проведеният от Агенцията за приватизация на Република Сърбия търг бе закупен 70% от капитала на сръбската фирма с предмет на дейност в областта на водопроводната инфраструктура и 156.83kb. 1 стр.