Отчет на завърнал се от обучение в чужбина студент пред изпращащото висше училище Обръщение към студента
Описателен краен отчет на завърнал се от обучение в чужбина студент пред изпращащото висше училище 91.09kb. 1 стр.

Доклад за дейността на “трансстрой-бургас” ад за четвърто тримесечие на
База за изготвяне на финансовите отчети и приложени съществени счетоводни политики 5 950.13kb. 5 стр.

Вид на проекта
159.14kb. 1 стр.

Одитен доклад №0400002812 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор
Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №51 от 21. 02. 2013г на председателя на Сметната палата 2822.4kb. 9 стр.

Отчет за 2006 г. Консолидиран отчет за доходите 1
Група софарма (Групата) включва дружество-майка и неговите единадесет дъщерни дружества (2005 г. – девет дъщерни дружества). Допълнително към 31. 12. 2006 г., Групата има и инвестиция в асоциирано дружество 1767.4kb. 23 стр.

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на община ковачевци за 2013 г
Годишната програма на Община Ковачевци за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 год се приема на основание чл. 8, ал. 9 от зос от Общински съвет-Ковачевци в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети 45.35kb. 1 стр.


1. Резюме на петицията Вносителят на петицията подчертава вредното въздействие на упойващите средства. Също така той счита, че употребата на леки наркотици води до употреба на по-силни
Относно: Петиция 0122/2012, внесена от Francesco Agnoli, с италианско гражданство, от името на Movimento Europea Difesa Vita e Dignità Humana (mevd), подкрепена с 23 подписа, относно легализацията на леките наркотици 33.53kb. 1 стр.

При оповестяване на възприетата от ръководството на "Джи Ви Ви "ад счетоводна политика за определен отчетен период се оценява нуждата на потенциалните потребители от информацията в счетоводния отчет
Джи ви ви “ад като действащо предприятие и ще си остане такова в предвидимото бъдеще. Счетоводството се осъществява при спазване на следните принципи 92.37kb. 1 стр.

Настоящият кратък отчет обхваща периода от 29 февруари до края на 2012 година. В него се отразяват главно извършените дейности от ус през отчетния период
В него се отразяват главно извършените дейности от ус през отчетния период. Само са споменавани, но не са включени в детайли, значимото количество извършени дейности от музеите в страната във връзка с тяхната музейна работа 58.28kb. 1 стр.

2. Проверени инсталации и дейности
Основание на проверката: Заповед № рд 80/08. 04. 2014 год на Директора на риосв- пловдив 30.76kb. 1 стр.

Отчет за дейността към 31. 03. 2009 год. За първо тримесечие на 2009 г няма настъпили важни събития,които
Разходите за дейността спрямо отчета за 1-во тримесечие на 2008 г са намалени с 7 х лв.,което води и до намаляване загубата за 1-во трим на 2009 г от основна дейност 12.85kb. 1 стр.


Отчет за управлението към 31. 03. 2006 г. В изготвения за първото тримесечие на 2006 година финансов отчет на хд"Дунав"ад гр. Враца са включени три дружества
В изготвения за първото тримесечие на 2006 година финансов отчет на хд”Дунав”ад – гр. Враца са включени три дружества 45.49kb. 1 стр.

На управителя, често се организират мероприятия, насочени към изграждане на сплотен колектив /тиймбилдинг
Във Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „оуи” гр. … с вх.№ г., сте изложили следната фактическа обстановка 46.62kb. 1 стр.

Доклад за дейността на Районен съд гр. Бяла Слатина се изготви на основание чл. 80, ал. 1, т."а" от Закона за съдебната власт. Основа за изводите за дейността са сведенията в годишните статистически отчети през последните три години
Република България като член на Европейския съюз, международните актове и Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупция и организираната престъпност 357.02kb. 2 стр.

Професионална гимназия по туризъм „Проф
Сладкарски гарнировки – видове, марципан, добуш захар, гриляж, драган тесто и други. Качествена характеристика 20.45kb. 1 стр.

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №151 от 18. 04. 2013 г
Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №151 от 18. 04. 2013 г на председателя на Сметната палата 696.45kb. 4 стр.