Оферти за технологично сътрудничество
Чрез технологичния бюлетин можете да намерите нови разработени технологии, необходими за разрешаване на конкретни проблеми на вашето производство, както и да влезете в контакт с фирми от страните, включени в мрежата 329.32kb. 1 стр.


Българска академия на науките
Дисертацията е разработена в рамките на докторантура на самостоятелна подготовка в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при бан 723.27kb. 2 стр.

Комисия по здравеопазването
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №002-01-70, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г 307.97kb. 1 стр.

Организиран график за двустранни бизнес срещи с предварително избрани китайски фирми
Правителството на провинция Дзилин, Китай и Клуб за развитие на евро-китайското предприемачество ”mecec” 39.72kb. 1 стр.

Въведение
Международна класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето (icf) 299.37kb. 1 стр.

1 Повърхностните пукнатини по настилката се затварят с разредена битумна емулсия, асфалтови пасти и други подходящи материали, разработени на базата на термомодифицирани битуми
Технически изисквания, норми и правила, организация и технология на работите по превантивното поддържане на пътищата 243.17kb. 1 стр.

Решение по дело c 370/12 Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland, The Attorney General
Правото на Съюза допуска държавите членки, чиято парична единица е еврото, да сключат и ратифицират Договора за създаване на емс 117.85kb. 1 стр.
Обикновено сесия за незабавни съобщения се започва, като щракнете двукратно върху името на даден контакт в списъка с контакти
В office Communicator можете да започнете сесия с незабавни съобщения с един контакт, с няколко контакта 96.57kb. 1 стр.


Проект bg051PO001 05„Да направим училището привлекателно за младите хора”
Възнаграждение за взет час по иид с включени осигуровки за сметка на осигуряваното лице 97.07kb. 1 стр.


Активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве: градове и региони в ес получават звездни рейтинги като признание за отлични проекти
Лагат новаторски технологични, социални или организационни решения с цел повишаване на ефективността на здравните системи и системите за социални грижи 91.94kb. 1 стр.

Община иваново
Зспзз е заявено желание с вх. № И-3003/23. 06. 2010 г на основание чл. 37в, ал. 4 от зспзз и съгласно определеното средно рентно плащане със Заповед № рд08-02/03/04/05/06/07/08/09 от 15. 01. 2010 на Областна дирекция „Земеделие” Русе 163.01kb. 1 стр.

Асоциация за европейско партнорство /аеп
Във връзка с изпълнението на проект „Активни и стабилни структури на сго за по-ефективна и прозрачна администрация по опак асоциацията за европейско партньорство подготвя Информационен пул за сдруженията с нестопанска цел в областите София-град и 17.47kb. 1 стр.

Нов управителен съвет на нсорб
На 5 март продължи работата на Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България по останалите от 30 януари, точки от дневния ред – избор на ръководни органи и одобряване състава на постоянните комисии на Сдружението 21.37kb. 1 стр.

Концерт Ерик Клептън Прага
Ролинг Стоунс и класиран на 53 място в списъка на безсмъртните: 100-те най-велики артисти на всички времена. Той разполага с 20 платинени и 25 златни записи. През 2013г ще се навършат 50г от началото на неговата музикална кариера 65.82kb. 1 стр.bg1 bg2 bg3 kz1 kz2 kz3